Навигация
 
державна цер-десп
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

ДЕРЖАВНЕ ПОЛІТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ УСРР

(ДПУ УСРР) - орган держ. безпеки Рад. України, що функціонував упродовж 1922—34. Утв. на базі скасованої Всеукраїнської надзвичайної комісії (ВУНК). Проект декрету про реформування ВУНК був підготовлений на підставі відповідного декрету Всерос. ЦВК від 6.II 1922. Він розглядався на чотирьох засіданнях політбюро ЦК КП(б)У- 13 і 15.11, 10 і 17.III 1922 і двох засіданнях Президії ВУЦВК - 8 і 22.111 1922. Політ, рішення про скасування ВУНК та організацію ДПУ УСРР законодавчо закріпила пост.

ВУЦВК від 22.ІІІ. 1922. Вона передбачала глибоку функц. і структурну перебудову органів державної безпеки. ДПУ УСРР створювалося при НКВС УСРР для придушення відкритих контррев. виступів і запобігання їм, боротьби зі шпигунством, охорони шляхів та кордонів республіки, а також виконання спец, доручень Президії

ВУЦВК та РНК УСРР. Боротьбу зі спекуляцією та служб, злочинами було вилучено з компетенції ДПУ, а підрозділи, що здійснювали ці функції, розформовано. ДПУ вже не розглядалося як тимчас. і надзв. орган, через НКВС його включено до заг. системи рад. державності. ДПУ УСРР у складі НКВС УСРР мало певну автономію, оскільки передбачалося, що ДПУ очолить нарком внутр. справ або його заступник. Першим головою ДПУ УСРР і водночас наркомом внутр. справ ВУЦВК призначив В. Манцева, який перед цим очолював ВУНК. Згодом цю посаду займали В. А. Балицький і С. Ф. Реденс. Голова ДПУ УСРР за згодою з ДПУ РСФРР був повноважним представником останнього в Україні. Йому безпосередньо підпорядковувалися особливі і транспортні відділи ДПУ, а також війська ДПУ на тер. України. Місц. органами ДПУ УСРР були губ. відділи, створені при губ. виконкомах. Органи ДПУ УСРР мали право у справах, що належали до їхньої компетенції, здійснювати обшуки, збирати реч. докази та заарештовувати підозрюваних. Затримання осіб відбувалось на підставі ордерів, затв. постановою ДПУ УСРР або губ. відділу ДПУ. Особи, захоплені на місці злочину, могли затримуватися без ордерів, але з наст, санкцією нач. відповідного органу ДПУ. Не пізніше двох тижнів від дня затримання заарештованому мало бути пред'явлено обвинувачення. У 2-місячний строк органи ДПУ повинні були або передати справу в суд. установи, або звільнити заарештованого, або одержати від Президії ВУЦВК спец, дозвіл на продовження строку перебування особи під арештом. Прийнятий 13.IX 1922 Крим.-процес. кодекс УСРР відніс ДПУ до органів дізнання. Однак постановою ВУЦВК від 20.IX 1923, як виняток з кодексу, дізнання, здійснюване органами ДПУ у справах про контррев. злочини та військ, шпигунство, було прирівняно до поперед, слідства. Органи ДПУ УСРР позбавлялися, на відміну від своєї попередниці (ВУНК), права на винесення позасуд. вироків. Усі справи, провадження у яких здійснювали органи ДПУ УСРР, мали надходити до нар. суду або рев. трибуналу. 17.VII 1922 постановою ВУЦВК для розгляду справ про контррев. злочини, бандитизм, злочини співробітників ДПУ тощо в системі суд. установ УСРР було створено надзв. сесії із спрощеним і прискореним порядком судочинства. Важливе значення для посилення законності в роботі ДПУ мало встановлення прокурорського нагляду за його діяльністю.

Після створення СРСР пост. ЦВК СРСР від 15.XI 1923 було утв. Об'єднане держ. політ, управління при РНК СРСР (ОДПУ). Цей орган мав об'єднати «революційні зусилля республік» у боротьбі з «політичною та економічною контрреволюцією», шпигунством і бандитизмом. 28.III 1924 ЦВК СРСР затвердив положення про права ОДПУ. Органам ДПУ УСРР дозволялось у позасуд. порядку строком на 3 роки застосовувати адм. висилку або ув'язнення до конц. табору в адм. порядку щодо осіб, обвинувачених у контррев. діяльності, шпигунстві, контрабанді, спекуляції золотом і валютою. У 2-й пол. 20-х рр. було прийнято кілька союз, і респ. актів, відомчих і міжвідомчих таєм. інструкцій, що розширювали коло осіб, стосовно яких могла здійснюватись адм. репресія, визначали місцевості, заборонені і рекомендовані для проживання висланих. Одночасно з адм. висилкою органам держ. безпеки надавалося право застосувати ін. форми позасуд. репресії (аж до смертної кари). В серед. 20-х рр. у складі ОДПУ функціонувала суд. колегія. У червні 1929 за рішенням політбюро ЦК КП(б)У було утворено суд. трійку при колегії ДПУ УСРР. Вона розглядала закінчені слідством в органах ДПУ крим. справи, крім найважливіших справ політ, характеру та справ, опротестованих прокурором. Останні надходили до Особливої наради при ДПУ УСРР. Наказом ОДПУ від 2.11 1930 були створені трійки з представників органів ДПУ, парт, працівників і прокурорів для позасуд. розгляду справ на т. з. активних куркульсько-білогвардійських і контрреволюційних елементів. Відповідно до загальносоюз. зак-ва 13.VIII 1924 ВУЦВК і РНК УСРР затвердили положення про ДПУ УСРР: його було виведено з форм, підпорядкування НКВС УСРР і засновано при РНК УСРР. Голова ДПУ УСРР призначався ВУЦВК за погодженням з ОДПУ, вважався уповноваженим останнього при РНК УСРР і входив до складу уряду з правом дорадчого голосу. Йому прямо підпорядковувалися розташовані на тер. УСРР війська ОДПУ. Органами ДПУ УСРР на місцях було визначено: відділи ДПУ при губ. викон. к-тах, особливі відділи корпусів і дивізій Укр. військ, округу, трансп. відділи ДПУ та органи ДПУ по охороні кордонів республіки. ДПУ УСРР мало виконувати всі завдання ВУЦВК і РНК УСРР, а в операт. діяльності керуватися директивами і розпорядженнями

ОДПУ СРСР. Кошторис і штати ДПУ УСРР схвалювалися урядом України і передавалися для затвердження ОДПУ СРСР. Нагляд за справами, які порушувалися ДПУ УСРР, мав здійснювати прокурор республіки через спеціально призначеного для цього помічника в межах, визначених окремими законод. актами.

Наприкінці 1922 - на поч. 1923 посилилася тенденція до розширення компетенції ДПУ, повернення до надзв. повноважень. Постановами ВУЦВК від 6.ІХ і 6.Х1І 1922 органам ДПУ УСРР надавалося право висилки в адм. порядку осіб, причетних до контррев. злочинів, підозрюваних у крим. бандитизмі і контрабанді, раніше двічі засуджених за крим. злочини тощо. Було створено особливу комісію з питань вислання при НКВС УСРР, а пізніше — Особливу нараду при ДПУ УСРР.

У квітні 1924 Президія ЦВК СРСР надала особливі повноваження ОДПУ СРСР для боротьби з фальшивомонетниками і контррев. орг-ціями. На органи ОДПУ було покладено контроль за додержанням режиму таємності і ведення шифрувальної роботи, а також т. з. політичний контроль. У вересні 1924 постановою РНК УСРР створено спец, відділ ДПУ УСРР, який мав здійснювати зазначені функції. До компетенції ДПУ УСРР було віднесено також боротьбу зі спекуляцією, надмірним підвищенням цін у торг, закладах. 9.VI 1926 постановою ВУЦВК і РНК УСРР офіц. закріплено, що органи ДПУ ведуть боротьбу зі служб, і госп. злочинами, особливо небезпечними випадками розкрадання або заподіяння шкоди держ. і громад, майну, фальшивомонетництвом тощо. 10.Х 1928 ВУЦВК і РНК УСРР затвердили пост. «Про уточнення функцій органів Державного політичного управління і прокурорського нагляду по справах, що перебувають у провадженні Державного політичного управління УСРР», згідно з якою органи ДПУ УСРР могли з дозволу прокурора здійснювати дізнання та слідство по всіх без винятку злочинах, передбачених КК УСРР. Розширення прав і функцій органів ДПУ УСРР супроводжувалося намаганнями, посилаючись на централізацію фінансування і специфіку операт. роботи, вийти з-під контролю держ. органів республіки. В кін. 1924 припинилася практика регулярних звітів органів ДПУ перед вищими органами держ. влади республіки та місц. радами. При цьому парт, контроль за діяльністю органів ДПУ і далі залишався жорстким. Протягом 20-х рр. ДПУ УСРР намагалося поглинути або встановити сувору опіку над ін. каральними органами, зокрема міліцією і карним розшуком. У грудні 1930 ліквідовані НКВС союз, республік і водночас ЦВК та РНК СРСР ухвалили таємну пост. «Про керівництво органами ОДПУ діяльністю міліції і карного розшуку». ДПУ УСРР отримало право призначати і звільняти кер. склад міліції та карного розшуку, використовувати для власних заходів апарат вказаних органів. Наприкінці 1931 в складі ОДПУ СРСР було створено Гол. інспекцію по міліції і крим. розшуку, реорганізовану в грудні 1932 в Гол. управління роб.-сел. міліції при ОДПУ СРСР. Постановою РНК СРСР від П.УІІ 1929 на ОДПУ було покладено завдання госп. освоєння віддалених районів країни шляхом використання праці засуджених і адміністративно репресованих осіб. 25.IV 1930 у складі ОДПУ організовано Управління таборів, реорганізоване в жовтні 1930 в Гол. управління таборів (ГУЛАГ- рос). В УСРР після скасування респ. НКВС до ДПУ УСРР були передані випр.-труд. установи — пром. та сільськогосп. колонії.

Згортання нової економічної політики, загострення боротьби за владу сприяли збільшенню факт, ваги органів держ. безпеки у житті країни. Органи ДПУ УСРР були залучені до боротьби з «партійною опозицією», т. з. ухилом Шумського — Хвильового, троць-кістами, бухарінцями тощо. У здійсненні хлібозагот. кампанії 1928, суцільної колективізації і розкуркулювання органи ДПУ почали вживати надзв. заходи. Під час голодомору 1932—33 військ, частини ДПУ УСРР забезпечували придушення сел. виступів. ДПУ проводило розслідування, які були покладені в основу гучних суд. процесів на рубежі 20—30-х рр.: «Шахтинської справи», справ про «контрреволюційну організацію» у сільс. г-ві, «Спілки визволення України», «Українського національного центру» і т. д. ОДПУ і ДПУ УСРР припинили своє існування після утворення на підставі пост. ЦВК СРСР від ІО.УІІ 1934 загальносоюз. НКВС. Органи держ. безпеки було введено до складу новоутв. наркомату як окр. підрозділ — Гол. управління держ. безпеки (ГУДБ).

Літ.: Усенко І. Б. Україна в роки НЕПу: доля курсу на рев. законність. X., 1995; ВЧК - ГПУ. Док-ты и мат-лы. М., 1995; Кокурин А. И., Петров Н. В. Лубянка. ВЧК-ОГПУ - НКВД - НКГБ - МГБ - КГБ. 1917-1960. Справочник. М., 1997; Шаповал Ю., Пристайко В., Золота-рьов В. ЧК — ГПУ - НКВД в Україні: особи, факти, док-ти. К., 1997.

І. Б. Усенко, В. Т. Окіпнюк. 
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
  [ АННОТАЦІЯ]   [а-ад]   [аж-анар]   [анаф-аск]   [асо-ая]   [б-бен]   [бер-брак]   [брат-бюр]   [в-вер]   [вес-вис]   [вит-віз]   [вій-вод]   [воє-в'яз]   [г-герб]   [гере-гос]   [гот-гуц]   [д-демаг]   [демар-державна тер]   державна цер-десп   [десят-дій]   [діл-доз]   [док-дяк]   [е]   [є]   [ж]   [з-зам]   [зан-звід]   [звіл-зім]   [зіо-зяб]   [і-інов]   [іноз-іщ]   [й]   [к-карц]   [кас-київ]   [кий-колг]   [коле-ком]   [кон-конкуб]   [конкур-конто]   [контр-корс]   [кору-крип]   [крис-кюч]   [л-лісов]   [лісог-ляш]   [м-маса]   [масл-мих]   [миш-між]   [мік-мой]   [мол-м'ян]   [н-наук]   [наур-необ]   [неод-нюр]   [о-округ]   [окруж-оріх]   [орлан-ощ]   [п-пасп]   [п-пасп]   [паст-пер]   [пес-піс]   [піч-пози]   [позн-посаг]   [посад-правн]   [право-предм]   [предс-примір]   [примус-прон]   [проп-п'ят]   [р-регл]   [регрес-рибак]   [рибал-розум]   [розш-рят]   [с-сев]   [сег-сир]   [сис-сміт]   [смол-співдруж]   [співстрах-стіч]   [стог-суддя]   [судеб-сюр]   [т-тех]   [тим-тор]   [тот-тяж]   [у-уман]   [умис-уяв]   [ф-фой]   [фок-ф'юч]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]   [_А-В]   [_Г-З]   [_І-С]   [__Лат A-B]   [__Лат C]   [__Лат D]   [__Лат E-F]   [__Лат G-I]   [__Лат J]   [__Лат L-M]   [__Лат N-O]   [__Лат P]   [__Лат Q-R]   [__Лат S-T]   [__Лат U-V]