Навигация
 
м-мас
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

МАЙНОВІ ПРАВА [ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА]

- права, що належать громадянам і організаціям, які беруть участь у майнових відносинах, що регулюються цивільним правом. М.п. виникають на основі права власності, що полягає у праві володіння, ко-ристування і розпорядження належним їм майном у межах, встановлених законом. Власникові забезпечується фактичне кори-стування належним йому майном, він має право одержувати прибутки та інші ма-теріальні й культурні вигоди від нього, відчу-жувати майно за плату й безкоштовно, пе-редавати у тимчасове користування іншим особам, заставляти і залишати у спадок. Майно, закріплене за державними органі-заціями, перебуває в оперативному управ-лінні цих організацій, що здійснюють права володіння, користування й розпорядження ним у межах, встановлених законом, відпо-відно до цілей їхньої діяльності. Кооператив-ні організації, асоціації, профспілкові орга-нізації та їх об'єднання володіють, користу-ються і розпоряджаються майном, що нале-жить їм на правах власності відповідно до їхніх статутів. Право розпоряджатися май-ном, що є власністю кооперативних органі-зацій, їх об'єднань, належить виключно са-мим власникам. Вищестоящі кооперативні організації не мають права розпоряджатися майном нижчестоящих. Право розпоряджа-тися майном, що є власністю профспілкових та інших громадських організацій, нале-жить виключно цим організаціям. Згідно з законом громадяни мають право заставля-ти й залишати своє майно у спадок. Право володіння, користування і розпорядження майном при спільній частковій власності приймається за згодою всіх учасників влас-ності майна. 
Економічна енциклопедія
  [ АННОТАЦИЯ]   [а-ав]   [аг-акс]   [акт-альт]   [альф-апат]   [апел-ах]   [б-банків]   [банкір-біх]   [бла-бюр]   [в-ввіз]   [вед-вир]   [вис-відс]   [відт-вхід]   [г-гоме]   [гомо-гуф]   [д-ден]   [деп-диве]   [диві-дій]   [діл-дум]   [е-експон]   [експор-еш]   [є]   [ж]   [з-замов]   [замор-збут]   [звед-зус]   [і-інв]   [інд-іні]   [інк-інтерн]   [інтерп-йох]   [к-квит]   [квін-колег]   [колек-комуна]   [комуні-конто]   [контр-кор]   [кос-к'ят]   [л-ліз]   [лік-ляс]   м-мас   [мат-мин]   [мис-мін]   [мір-мун]   [н-нев]   [нег-нож]   [ном-нью]   [о-обс]   [обу-опт]   [опц-ощ]   [п-піб]   [пів-под]   [пож-пос]   [пот-пров]   [прог-п'ят]   [р-ред]   [рее-рен]   [рео-риз]   [рик-рит]   [рів-рух]   [с-сел]   [сем-сім]   [сіт-спож]   [спон-стрип]   [стріч-сюр]   [т-тін]   [тов-тур]   [у]   [ф-фін]   [фіо-фун]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]