Навигация
 
діл-доз
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

ДОГОВІР ЛІЗИНГУ

(англ. leasing, від lease -здавати в оренду, в найом; орендувати, наймати) — вид договору, спрямованого на інвестування власних чи залучених фін. коштів лізингодавця. Полягає у наданні лізингодав-цем у виключне користування на визначений строк лізингоодержувачу майна, що є власністю лізингодавця або набувається ним у власність за дорученням і погодженням з лізингоодержувачем у відповідного продавця майна, за умови сплати лізингоодержувачем період, лізингових платежів. Правовою базою здійснення лізингових операцій в Україні є Закон України «Про лізинг» (1997). Об'єктом лізингу може бути будь-яке нерухоме і рухоме майно (машини, устаткування, трансп. засоби, обчислювальна та ін. техніка, системи телекомунікацій тощо, в т. ч. продукція, вироблена підприємствами всіх форм власності), яке не заборонене до вільного обігу і стосовно якого немає обмежень щодо передачі його в лізинг або оренду. При цьому майно, яке перебуває у держ. власності, може бути об'єктом лізингу тільки за погодженням з органом, що здійснює управління цим майном у порядку, встановленому КМ України. Не можуть бути об'єктами лізингу цілісні майнові комплекси підприємств, їх структурні підрозділи (філії, цехи, дільниці), зем. ділянки та ін. природні об'єкти.

У разі, якщо об'єктом лізингу є держ. майно, або Д. л. передбачає залучення держ. коштів, чи для забезпечення виконання Д. л. надаються держ. гарантії, він підлягає обов'язковій реєстрації у встановленому КМ України порядку. Договори, не зареєстровані у встановленому порядку, визнаються недійсними.

Сторонами Д. л. є: лізингодавець (суб'єкт підприєм. діяльності, у т. ч. банківська або небанківська фін. установа, який передає у користування об'єкти лізингу за Д. л.); лі-зингоодержувач (суб'єкт підприєм. діяльності, який одержує у користування об'єкти лізингу за Д. л.); продавець лізингового майна (суб'єкт підприєм. діяльності, що виготовляє майно — машини, устаткування тощо та/або продає власне майно, яке є об'єктом лізингу).

Д. л. укладається у письм. формі у вигляді або багатостор. угоди за участю лізингодавця, лізингоодержувача, продавця об'єкта лізингу, або двостор. угоди між лізингодав-цем і лізингоодержувачем і обов'язково повинен містити інформацію про: найменування сторін; об'єкт лізингу (склад і вартість майна); умови та строки його поставки; строк, на який укладається договір; розмір, склад і графік сплати лізингових платежів, умови їх перегляду; умови переоцінки вартості об'єкта лізингу; умови повернення об'єкта лізингу в разі банкрутства лізингоодержувача; умови страхування об'єкта лізингу; умови експлуатації, тех. обслуговування і модернізації об'єкта лізингу та надання інформації щодо його тех. стану; умови реєстрації об'єкта лізингу; умови повернення об'єкта лізингу чи його викупу після закінчення дії договору; умови дострокового розірвання Д. л.; умови надання відомостей про фін. стан лізингоодержувача; умови відповідальності сторін у разі порушення ними своїх обов'язків; дату і місце укладення договору.

Лізингоодержувач, як правило, сам вибирає фірму-продавця і безпосередньо з нею погоджує умови продажу — предмет договору, ціну і умови платежу, а також строки, час і місце постачання. Лізингодавець з урахуванням домовленостей з продавцем готує проект договору купівлі-продажу. З моменту його підтвердження лізингоодержувачем у формі підпису виникає доручення лізингодавцю з боку лізингоодержувача укласти договір за наявними специфікаціями. Після підписання договору купівлі-продажу лізингоодержувач як уповноважений лізингодавця здійснює контроль за комплектністю поставки, перевіряє якість об'єкта і т. ін. При цьому він зобов'язаний інформувати лізингодавця про відповідність об'єкта поставки умовам договору.

Виділяють дві форми лізингу: фін. лізинг, який іноді називається справжнім лізингом, і оперативний, або експлуатаційний, лізинг. Фін. лізинг — це Д. л., у результаті укладення якого лізингоодержувач на своє замовлення отримує у платне користування від лізингодавця об'єкт лізингу, який після закінчення строку договору має перейти у власність лізингоодержувача. Операт. лізинг — це Д. л., у результаті укладення якого лізингоодержувач на своє замовлення одержує у платне користування від лізингодавця об'єкт лізингу, який після закінчення строку договору підлягає поверненню лізингодавцю. Зак-во стимулює укладення договорів фін. лізингу на тривалий строк нормою про те, що строк договору не може бути меншим строку, за який амортизується 60 % вартості об'єкта лізингу (ч. 2 п. 1 ст. 4 Закону «Про лізинг»). Договір операт. лізингу укладається на строк менший ніж строк, за який амортизується 90 % вартості об'єкта лізингу, визначеної у день укладення договору, і після закінчення строку об'єкт не підлягає викупу, а договір може бути продовжений або об'єкт лізингу підлягає поверненню лізингодавцеві. Лізингові платежі включають: суму, яка відшкодовує при кожному платежі частину вартості об'єкта лізингу, що амортизується протягом строку, за який вноситься лізинговий платіж; суму, що сплачується лізингодавцеві як процент за залучений ним кредит для придбання майна за Д. л.; платіж як винагороду лізингодавцеві за одержане у лізинг майно; відшкодування страхових платежів за договором страхування об'єкта лізингу, якщо об'єкт застрахований лізингодавцем; ін. витрати лізингодавця, передбачені Д. л. Загальна сума лізингових платежів перевищує вартість майна, його купівельну ціну. Перевищення над вартістю майна є прибутком лізингодавця.

Закон «Про лізинг» (ст. 16) містить вимоги щодо внесення лізингових платежів і встановлює обов'язок лізингоодержувача щодо їх своєчасної сплати. Розмір, склад і графік сплати лізингових платежів є однією з істотних умов договору лізингу (п. 1 ст. 7). Лізингоодержувач має право затримувати лізингові платежі до усунення виявленого ним порушення умов договору за умови поперед, повідомлення лізингодавця (ч. 1 ст. 12). На лізингоодержувача за договором фін. лізингу покладаються усі експлуатаційні ризики та обов'язки щодо будь-якого ремонту технічного об'єкта, тобто не тільки поточного, а й капітального, що важливо у зв'язку з тривалими строками експлуатації майна за лізингом. На відміну від фін. лізингу, при операт. лізингу всі витрати на утримання об'єкта лізингу, крім витрат, пов'язаних з його експлуатацією та поновленням використаних матеріалів, несе лізингодавець. Ця норма є диспозитивною, і сторони мають право встановити розподіл обов'язків між ними аналогічно до розподілу прав і обов'язків, встановлених законом для сторін у договорі фін. лізингу.

Аналогічні правила встановлюються і у відносинах щодо страхування майна. При фін. лізингу всі витрати, пов'язані з його страхуванням, несе лізингоодержувач, якщо інше не передбачено Д. л. При операт. лізингу всі витрати, пов'язані із страхуванням об'єкта лізингу, несе лізингодавець, якщо інше не передбачено Д. л.

Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження об'єкта фін. лізингу несе лізингоодержувач, а ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження об'єкта операт. лізингу — лізингодавець (ст. 14 Закону «Про лізинг»). У договорах як фінансового, так і операт. лізингу сторони можуть встановити ризики сторін інакше. Лізингоодержувач має право пред'являти продавцеві об'єкта лізингу всі вимоги, що випливають із договору купівлі-продажу майна, зокрема щодо його якості та комплектності, строків передачі, гарант, ремонтів тощо, в т. ч. відмовитися від прийняття об'єкта лізингу, який не відповідає умовам договору.

Передача об'єкта лізингу лізингодавцем лі-зингоодержувачу є його осн. обов'язком. У разі невиконання лізингодавцем обов'язків щодо передачі об'єкта лізингу лізингоодер-жувачеві останній має право звернутися з позовом про примушення лізингодавця передати зазначений об'єкт і відшкодування завданих затримкою передачі збитків або про розірвання договору та відшкодування збитків від невиконання умов договору. У разі неповернення лізингодавцю об'єкта лізингу у терміни і на умовах, визначених Д. л., лізингодавець має право звернутися до лізингоодержувача з позовом про витребування зазначеного об'єкта та відшкодування збитків, завданих затримкою передачі, відповідно до умов договору та зак-ва України (п. 4. ст. 9 Закону «Про лізинг»). Відшкодування збитків має здійснюватися на заг. підставах відповідно до ст. 203 Цивільного кодексу України.

Об'єкт лізингу протягом усього строку дії договору є власністю лізингодавця (п. 1 ст. 10 Закону «Про лізинг»). У разі переходу права власності на об'єкт лізингу від лізингодавця до ін. особи Д. л. зберігає чинність щодо нового власника. Право на збереження чинності Д. л. належить лізингоодержувачу незалежно від підстави переходу майна від одного власника до іншого. Під «іншою особою», про яку йдеться у згаданій нормі, слід розуміти будь-якого набувача об'єкта лізингу.

У разі порушення умов Д. л. кожна із сторін має право вимагати розірвання договору у встановленому зак-вом України порядку (п. 2 ст. 17 Закону «Про лізинг»). Підставою для звернення з вимогою про розірвання договору може бути порушення будь-яких його умов, зокрема тих, що стосуються прав та обов'язків сторін договору.

А. Л. Салатко. 
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
  [ АННОТАЦІЯ]   [а-ад]   [аж-анар]   [анаф-аск]   [асо-ая]   [б-бен]   [бер-брак]   [брат-бюр]   [в-вер]   [вес-вис]   [вит-віз]   [вій-вод]   [воє-в'яз]   [г-герб]   [гере-гос]   [гот-гуц]   [д-демаг]   [демар-державна тер]   [державна цер-десп]   [десят-дій]   [діл-доз]   [док-дяк]   [е]   [є]   [ж]   [з-зам]   [зан-звід]   [звіл-зім]   [зіо-зяб]   [і-інов]   [іноз-іщ]   [й]   [к-карц]   [кас-київ]   [кий-колг]   [коле-ком]   [кон-конкуб]   [конкур-конто]   [контр-корс]   [кору-крип]   [крис-кюч]   [л-лісов]   [лісог-ляш]   [м-маса]   [масл-мих]   [миш-між]   [мік-мой]   [мол-м'ян]   [н-наук]   [наур-необ]   [неод-нюр]   [о-округ]   [окруж-оріх]   [орлан-ощ]   [п-пасп]   [п-пасп]   [паст-пер]   [пес-піс]   [піч-пози]   [позн-посаг]   [посад-правн]   [право-предм]   [предс-примір]   [примус-прон]   [проп-п'ят]   [р-регл]   [регрес-рибак]   [рибал-розум]   [розш-рят]   [с-сев]   [сег-сир]   [сис-сміт]   [смол-співдруж]   [співстрах-стіч]   [стог-суддя]   [судеб-сюр]   [т-тех]   [тим-тор]   [тот-тяж]   [у-уман]   [умис-уяв]   [ф-фой]   [фок-ф'юч]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]   [_А-В]   [_Г-З]   [_І-С]   [__Лат A-B]   [__Лат C]   [__Лат D]   [__Лат E-F]   [__Лат G-I]   [__Лат J]   [__Лат L-M]   [__Лат N-O]   [__Лат P]   [__Лат Q-R]   [__Лат S-T]   [__Лат U-V]