Навигация
 
р-регл
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

РЕАБІЛІТАЦІЯ

(пізньолат. rehabilitatio - відновлення, від ге... — префікс, що означає поновлення або повторення, та habilitare — робити спроможним) — 1) Поновлення у правах і відновлення репутації осіб, які безвинно зазнали репресій або були неправомірно притягнені до крим., адм. чи дисциплінарної відповідальності. Поєднується з компенсацією (відшкодуванням) завданих цим особам матер. і моральних збитків.

В Україні поновлення у правах осіб, репресованих за рад. влади з мотивів політ., соціального, класового, нац. і реліг. характеру, регулюється Законом «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» (1991). За цим законом особам, які відбували покарання у вигляді позбавлення волі або примус, утримання в лік. закладах, виплачується грош. компенсація. Вилучені будівлі та ін. майно по можливості (якщо будівлі не зайняті, а майно збереглося) повертаються реабілітованому або його спадкоємцям у натурі. Коли немає такої можливості, заявнику відшкодовується вартість будівель і майна. Якщо особа стала інвалідом внаслідок репресій або пенсіонером, їй надається, зокрема, право на одержання пільг, путівок для санат.-кур. лікування; без-плат. проїзд всіма видами міського пасажирського тр-ту (крім таксі) та на автомоб. тр-ті заг. користування (крім таксі) в сільс. місцевості в межах району; зменшення плати за житл. площу та комунал. послуги. 2) У кримінальному процесі — діяльність органів дізнання, органів досудового (попереднього) слідства, прокуратури і суду щодо встановлення незаконності крим.-процес, пересліду-вання конкр. особи, відшкодування їй майнової та/або моральної шкоди і поновлення порушених прав. Метою Р. є: офіц. визнання незаконності крим. переслідування щодо конкр. особи шляхом прийняття відповідних процес, рішень; відшкодування майнової та/або моральної шкоди, спричиненої необгрунтованим крим. переслідуванням; поновлення порушених прав. Право на Р. виникає у випадках: а) постановлення виправдувального вироку суду; б) закриття крим. справи за відсутністю події злочину, відсутністю у діянні складу злочину або недоведеністю участі обвинуваченого у вчиненні злочину. У випадках незакон. засудження, незакон. притягнення як обвинуваченого, незакон. взяття і тримання під вартою, незакон. проведення у ході розслідування чи суд. розгляду крим. справи обшуку, виїмки, незакон. накладення арешту на майно, незакон. відсторонення від роботи (посади) та ін. процес, дій, що обмежують права гр-н, відшкодовуються (повертаються): 1) заробіток та ін. грош. доходи, які вони втратили внаслідок незакон. дій; 2) майно (в т. ч. гроші, грош. вклади і відсотки по них, цінні папери та відсотки по них, частка у статут, фонді госп. т-ва, учасниками якого були гр-ни, та прибуток, який вони не отримали відповідно до цієї частки, ін. цінності), конфісковане або звернене в дохід д-ви судом; майно, вилучене органами досуд. слідства, органами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, а також майно, на яке накладено арешт; 3) штрафи, стягнені на виконання вироку, судові та ін. витрати, сплачені гр-нами; 4) суми, сплачені гр-нами у зв'язку з наданням їм юрид. допомоги; 5) моральна шкода.

Вартість майна визначається за цінами, що діють на момент прийняття рішення про відшкодування шкоди. В разі пошкодження майна завдана шкода відшкодовується повністю. Вартість втраченого житла відшкодовується, виходячи з ринк. цін, що діють на момент звернення гр-н про відшкодування шкоди. В разі смерті гр-нина право на відшкодування майн. шкоди у встановленому зак-вом порядку переходить до його спадкоємців. Компенсація моральної шкоди проводиться в разі, коли незаконні дії органів дізнання, досуд. слідства, прокуратури чи суду завдали моральної втрати гр-нам, призвели до порушення їх норм, життєвих зв'язків і потребують від них дод. зусиль для організації свого життя. На прохання реабілітованих органи досуд. слідства, прокуратури чи суду в місячний строк зобов'язані письмово повідомити про незаконне крим. переслідування чи засудження невинних труд, колектив або громад, орг-ції за місцем їх проживання. Якщо відомості про факт необгрунтованої крим.-процес, діяльності щодо гр-н були опубліковані в пресі, то на вимогу гр-н, а в разі їх смерті на вимогу родичів чи органів досуд. слідства, прокуратури або суду редакції протягом одного місяця роблять повідомлення про рішення, що реабілітує гр-н. Розмір моральної шкоди визначається з урахуванням обставин справи в межах, встановлених цив. зак-вом. Компенсація моральної шкоди за час перебування під слідством чи судом здійснюється, виходячи з розміру не менше однієї мін. зарплати за кожен місяць перебування під слідством чи судом. Гр-ни, звільнені з роботи (посади) або відсторонені від посади у зв'язку з незакон, крим. переслідуванням чи засудженням, поновлюються на кол. роботі (посаді), а в разі неможливості цього [ліквідація підприємства, установи, організації, скорочення посади, а також наявність ін. передбачених законом підстав, що перешкоджають поновленню на роботі (посаді)] їм надається держ. службою зайнятості ін. підходяща робота. Строк перебування під вартою, строк відбування покарання, а також час, протягом якого гр-нин не працював у зв'язку з відстороненням від роботи (посади), зараховуються як до заг. трудового стажу, так і до стажу роботи за спеціальністю, стажу держ. служби; робітникам і службовцям, а також особам, які працювали на підставі членства (у кооперативі, колгоспі тощо), враховується при наданні різних пільг і переваг, у т. ч. при призначенні пенсій і допомоги по держ. соціальному страхуванню. Місц. органи влади і самоврядування протягом місяця від дня звернення повертають гр-нам, котрі втратили право користування жилими приміщеннями внаслідок незакон, засудження, жиле приміщення, яке вони займали раніше, а якщо воно не збереглося в натурі, то протягом шести місяців від дня звернення гр-н позачергово їм надають жилі приміщення в тому самому нас. пункті з урахуванням складу сім'ї та чинних норм житлової площі. Якщо гр-ни у зв'язку з незакон, засудженням були позбавлені військових або ін. звань, а також держ. нагород, їм поновлюються звання і повертаються нагороди (Закон України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду», 1994).

3) У праві соціального забезпечення — комплекс заходів, спрямованих на відновлення здоров'я та здібностей гр-н, зокрема інвалідів, і створення для них необхідних умов та рівних можливостей у всіх сферах життєдіяльності. Осн. завдання Р. інвалідів — подолання несприятливих соціальних наслідків, викликаних інвалідністю. Прав, засобами усунення несприятливих соціальних наслідків є надання цьому контингенту осіб різного виду пільг, послуг і переваг, які є дод. гарантіями реалізації наданих законом прав гр-н. Гол. напрями соціальної політики д-ви щодо Р. інвалідів: система держ. профілактичних заходів для запобігання інвалідності; мед.-соціальна експертиза, що базується на нових визначеннях інвалідності; Р. інвалідів, спрямована на поновлення здоров'я та особистого статусу інваліда, профес. і соціальних зв'язків; соціальне обслуговування інвалідів, що передбачає вдосконалення і розвиток нових форм допомоги і видів послуг; створення безбар'єрного середовища, яке забезпечує інвалідам норм, життєдіяльність. Р. інвалідів регулюється Законом «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (1991), положеннями про мед.-соціальну експертизу і про індивід, програму Р. та адаптації інваліда (затв. КМ України 22.II 1992), а також ін. нормат.-прав. актами про соціальне забезпечення (див. Соціальний захист). Розрізняють три види Р. інвалідів: медичну, професійну, соціальну. З прав, погляду медична Р. є комплексом прав, норм, що регулюють надання (переважно органами охорони здоров'я) різних видів мед. допомоги (лікування, забезпечення ліками, протезування, санат.-кур. лікування, дієт, харчування тощо) всім гр-нам з певним рівнем втрати здоров'я з метою поновлення їх здоров'я і працездатності. Професійна Р. включає профес. відбір, профес. орієнтацію, профес. навчання або перекваліфікацію, профес. адаптацію, рац. працевлаштування. Осн. завдання професійної Р. — забезпечити інвалідові можливості отримання, збереження підходящої роботи і просування по службі, сприяючи цим його соціальній інтеграції або реінтеграції. Умови і режим роботи працюючих інвалідів мають відповідати індивід, програмам їх Р. та адаптації. Соціальна Р. включає соціально-по-бут. влаштування та обслуговування і здійснюється при утриманні інвалідів в інтернатних установах, при обслуговуванні за місцем проживання, а також шляхом забезпечення їм

доступу до об'єктів соціальної інфраструктури.

Літ.: Реабілітація репресованих: Зак-во і суд. практика. К., 1997; Шумило М. Є. Реабілітація в крим. процесі України. X., 2001.

В. П. Нагребельний, Б. І. Статків, М. Є. Шумило. 
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
  [ АННОТАЦІЯ]   [а-ад]   [аж-анар]   [анаф-аск]   [асо-ая]   [б-бен]   [бер-брак]   [брат-бюр]   [в-вер]   [вес-вис]   [вит-віз]   [вій-вод]   [воє-в'яз]   [г-герб]   [гере-гос]   [гот-гуц]   [д-демаг]   [демар-державна тер]   [державна цер-десп]   [десят-дій]   [діл-доз]   [док-дяк]   [е]   [є]   [ж]   [з-зам]   [зан-звід]   [звіл-зім]   [зіо-зяб]   [і-інов]   [іноз-іщ]   [й]   [к-карц]   [кас-київ]   [кий-колг]   [коле-ком]   [кон-конкуб]   [конкур-конто]   [контр-корс]   [кору-крип]   [крис-кюч]   [л-лісов]   [лісог-ляш]   [м-маса]   [масл-мих]   [миш-між]   [мік-мой]   [мол-м'ян]   [н-наук]   [наур-необ]   [неод-нюр]   [о-округ]   [окруж-оріх]   [орлан-ощ]   [п-пасп]   [п-пасп]   [паст-пер]   [пес-піс]   [піч-пози]   [позн-посаг]   [посад-правн]   [право-предм]   [предс-примір]   [примус-прон]   [проп-п'ят]   [р-регл]   [регрес-рибак]   [рибал-розум]   [розш-рят]   [с-сев]   [сег-сир]   [сис-сміт]   [смол-співдруж]   [співстрах-стіч]   [стог-суддя]   [судеб-сюр]   [т-тех]   [тим-тор]   [тот-тяж]   [у-уман]   [умис-уяв]   [ф-фой]   [фок-ф'юч]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]   [_А-В]   [_Г-З]   [_І-С]   [__Лат A-B]   [__Лат C]   [__Лат D]   [__Лат E-F]   [__Лат G-I]   [__Лат J]   [__Лат L-M]   [__Лат N-O]   [__Лат P]   [__Лат Q-R]   [__Лат S-T]   [__Лат U-V]