Навигация
Повернись живим
 
ф-фой
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

(грец. букв. — любов до мудрості, від — любити і — мудрість) — наука, яка вивчає світоглядні, аксіол., антропол. та гносеол. основи права як регулятора сусп. відносин у їх взаємодії з індивідом, сусп-вом і д-вою. Ф. п. має давню історію. її проблемами займалися античні філософи Демокріт, Сократ, Платон, Арістотель, Епікур, Цицерон та ін. Сам термін «філософія права» з'явився у кін. 18 ст. в Німеччині. Його ввів нім. правознавець Г. Гуго. Цей термін він уживав для позначення «філософії позитивного права» — «філософської частини вчення про право». У 18—19 ст. до Ф. п. зверталися кращі європ. мислителі. В цей час були розроблені основи нової раціоналіст, філософії права та д-ви (Г. Гроцій), теорії «загальної справедливості» (Ф. Бекон), природного права (Т. Гоббс), невідчуження нар. суверенітету (Дж. Локк), політ, свободи (Ш. Л. Монтеск'є), рівності та панування у д-ві загальної волі і сусп. договору (Ж. Ж. Руссо). На систем, розвиток Ф. п. визначально вплинули І. Кант і Г. В. Ф. Гегель. За гегелів. «Філософією права» (1820) Ф. п. — це насамперед філос, а не юрид. дисципліна. Діалектичний метод Гегеля започаткував нові підходи до філос. розуміння сусп.-правових явищ.

У дорев. Росії Ф. п. як навчальний курс була запроваджена університ. статутом 1863. Викладалася на юрид. ф-тах ун-тів по каф. енциклопедії права та історії Ф. п. Згодом виникли і самост. кафедри Ф. п. Істот, внесок у розвиток науки Ф. п. зробили рос. та укр. вчені — П. Г. Редькін, Б. М. Чичерін, Г. Ф. Шершеневич, Б. О. Кістяківський, П. І. Новгородцев, Є. В. Спекторський, О. М. Гіляров та ін. Після Жовтневої революції 1917 в Росії Ф. п. в рад. д-ві втратила своє самост. значення. Припинилось її викладання у вищих юрид. навч. закладах, були згорнуті наук, дослідження проблем Ф. п. Фактично вона розчинилася в науках «теорія держави і права» та «історія політичних і правових вчень». На Заході ж Ф. п. у 20 ст. поповнилася новими ідеями та підходами до вивчення відповід. явищ. З'явилися нові концепції сучас. Ф. п.: неокантіанська (Р. Штамлер, Г. Л. Радбрух, А. Оллерс та ін.); неогегельянська (В. Дільтей, В. Він-дельбанд, Б. Кроче, К Лоренц, Ю. Біндер, Б. Талдере, А. Куайре, Ж. Іпполіт та ін.); чистого вчення про право Г. Кельзена; «відродженого» природного права (Ж. Марітен, Ж. До-бен, Й. Месснер, А. Ауер, Г. Коїнг, В. Зауер, К. Барт, Е. Вольф, X. Домбоїс, Ф. Хорст, Г. Райнер, Г. Роммен та ін.); екзистенціальна (В. Майхофер, Е. Фіхнер, Г. Кон, К. Кассіо та ін.); онтологічна Р. Марчіча (австр. юрист); неопозитивістська Г. Л. А Харта; пізнавально-критична (австр. юристи О. Вайнбергер, П. Колер, П. Штрассер, М. Пришинг). У сучас. період Ф. п. зайняла належне місце і в Україні. Вона викладається на юрид. і філос. ф-тах ун-тів, в юрид. навч. закладах, є предметом наукових досліджень як юристів, так і філософів. Ф. п. вивчає конкр. проблеми права на філос. рівні, забезпечуючи разом з тим світоглядну, гносеологічну, аксіологічну та цивілізаційну функції.

Актуальними напрямами таких досліджень є: а) Ф. п. як наук, теорія; генеза предмета Ф. п. в культурі та цивілізації; теор. обгрунтування понять і законів права; сутність права; свобода як фундам. підвалина права; діалектика права і сусп-ва, взаємовідношення індивіда, д-ви та права; б) філос.-теоретичні основи справедливості та законності в крим. і процес, праві, криміналіст, та адм.-правова діяльність; пенітенціарна доктрина прав, д-ви, гуманізм права та його втілення в позит. і природ.-практичному праві; демократія і законність;

в) філос.-світоглядна система права як правосвідомість, правовідносини, праводіяльність; співвідношення моралі, права і політики, соціального, морального, політ, і прав, процесу; реліг.-прав. системи в культур.-істор. процесі та їх вплив на стан сучас. правових теорій;

г) співвідношення влади, права та закону, влади, демократії та свободи в культур.-істор. розвитку; юрид., екон., соціальні гарантії захисту особи та гарантії проти зловживання владою; співвідношення сучас. влади і права та тенденцій політ.-прав, розвитку сусп-ва; проблема свободи — відповідальності особи в сусп-ві; д) механізм забезпечення прав людини та свободи особи в культурол. вимірах громадян, сусп-ва, співвідношення громадян, сусп-ва та д-ви; е) теор. і методол. проблеми правоохор. діяльності, співвідношення моральних та прав, основ у діяльності співробітників правоохор. органів; загальноосв., профес. та світоглядна культура працівників прав, системи.

Літ.: Керимов Д. А. Филос. проблемы права. М., 1972; Finnis J. History of the Philosophy of Law.

В кн.: Oxford Companion to Philosophy. Oxford, 1995; Нерсесянц В. С. Философия права. М., 1997; Загальна теорія д-ви і права. К., 1997; Алексеев С. С. Философия права. М., 1998; Гар-ник О. В. Вступ до філософії права. Дп., 1999; Жоль К. К. Философия и социология права. К., 2000; Циппеліус Р. Філософія права. К., 2000; Бандура О. О. Єдність цінностей та істини в праві. К., 2000; Філософія права. К., 2000; Иконникова Г. И., Ляшенко В. П. Основы философии права. М., 2001; Філософія права. К., 2002; Антологія укр. юрид. думки, т. 1. Заг. теорія д-ви і права, філософія та енциклопедія права. К., 2002; Козловський А. А. Філософія права. Чернівці, 2003.

В. Ф. Баранівський, В. П. Горбатенко. 
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
  [ АННОТАЦІЯ]   [а-ад]   [аж-анар]   [анаф-аск]   [асо-ая]   [б-бен]   [бер-брак]   [брат-бюр]   [в-вер]   [вес-вис]   [вит-віз]   [вій-вод]   [воє-в'яз]   [г-герб]   [гере-гос]   [гот-гуц]   [д-демаг]   [демар-державна тер]   [державна цер-десп]   [десят-дій]   [діл-доз]   [док-дяк]   [е]   [є]   [ж]   [з-зам]   [зан-звід]   [звіл-зім]   [зіо-зяб]   [і-інов]   [іноз-іщ]   [й]   [к-карц]   [кас-київ]   [кий-колг]   [коле-ком]   [кон-конкуб]   [конкур-конто]   [контр-корс]   [кору-крип]   [крис-кюч]   [л-лісов]   [лісог-ляш]   [м-маса]   [масл-мих]   [миш-між]   [мік-мой]   [мол-м'ян]   [н-наук]   [наур-необ]   [неод-нюр]   [о-округ]   [окруж-оріх]   [орлан-ощ]   [п-пасп]   [п-пасп]   [паст-пер]   [пес-піс]   [піч-пози]   [позн-посаг]   [посад-правн]   [право-предм]   [предс-примір]   [примус-прон]   [проп-п'ят]   [р-регл]   [регрес-рибак]   [рибал-розум]   [розш-рят]   [с-сев]   [сег-сир]   [сис-сміт]   [смол-співдруж]   [співстрах-стіч]   [стог-суддя]   [судеб-сюр]   [т-тех]   [тим-тор]   [тот-тяж]   [у-уман]   [умис-уяв]   [ф-фой]   [фок-ф'юч]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]   [_А-В]   [_Г-З]   [_І-С]   [__Лат A-B]   [__Лат C]   [__Лат D]   [__Лат E-F]   [__Лат G-I]   [__Лат J]   [__Лат L-M]   [__Лат N-O]   [__Лат P]   [__Лат Q-R]   [__Лат S-T]   [__Лат U-V]