Навигация
Повернись живим
 
_Г-З
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ВИБОРИ ДЕПУТАТІВ ВЕРХОВНОЇ РАДИ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, МІСЦЕВИХ РАД ТА СІЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ, МІСЬКИХ ГОЛІВ» 2004

— законод. акт, який визначає осн. засади, особливості та порядок організації і проведення виборів депутатів ВР АР Крим, сільських, селищних, міських, районних у містах, районних, обласних, Київ, і Севастопольської міських рад та сільс., селищ., міських голів. Прийнятий ВР України 6. IV 2004. Складається з преамбули і 89 статей, об'єднаних у 14 розділів. Відповідно до п. 1 Прикінцевих положень набуває чинності з 1.Х 2005. Новелою Закону є те, що, по-перше, в межах одного законод. акту регламентується порядок організації та проведення виборів депутатів ВР АР Крим і депутатів місц. рад та сільс., селищ, і міських голів. По-друге, передбачається перехід від виключно мажори-тар. системи при проведенні місц. виборів до пропорційної та мажоритар. виб. системи при проведенні різних видів місц. виборів. Відповідно до положень Конституції України, цього Закону, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (1997) вибори депутатів ВР АР Крим, місцевих рад та сільс., селищ, і міських голів проводяться на основі заг., рівного та прямого виб. права шляхом таєм. голосування. Право голосу на місц. виборах мають гр-ни України, які належать до відповід. громад територіальних та яким на день виборів виповнилося 18 років. Право голосу на виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим мають гр-ни України, які проживають на тер. АР Крим та яким на день виборів виповнилося 18 років. Закон встановлює, що належність гр-нина до відповідної тер. громади визначається його місцем проживання на її території згідно з Законом України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» (2003).

Не мають права голосу на місцевих виборах гр-ни України, визнані судом недієздатними, та гр-ни України, які за вироком суду перебувають у місцях позбавлення волі. Будь-які прямі або непрямі привілеї або обмеження виб. прав гр-н України за ознаками раси, кольору шкіри, політ., реліг. та ін. переконань, статі, етн. та соціального походження, майн. стану, місця проживання, за мовними або ін. ознаками забороняються. Не допускаються обмеження щодо участі гр-н у виборчому процесі, крім обмежень, передбачених Конституцією України та цим Законом. Депутати сільс., селищ, і міських рад та сільс., селищні й міські голови обираються гр-нами України, які належать до відповідних тер. громад. Депутати районних, обл. рад обираються гр-нами України, які належать до відповідних тер. громад у межах району, області. Депутати ВР АР Крим обираються гр-нами України, які проживають на тер. автономії. Вибори депутатів сільс. і селищ, рад проводяться за мажоритарною виборчою системою відносної більшості в одномандат. виборчих округах, на які поділяється вся територія відповідно села (кількох сіл, жителі яких добровільно об'єдналися у сільс. громаду), селища. На відміну від поперед, порядку проведення місц. виборів в Україні вибори депутатів міських рад проводяться за пропорційною виборчою системою: депутати обираються за виборчими списками кандидатів у депутати від орг-цій політичних партій, виб. блоків орг-цій політ, партій у багатомандат. окрузі, межі якого збігаються з межами тер. відповідної міської громади. Вибори депутатів районних у містах рад проводяться за пропорц. системою: депутати обираються за виб. списками кандидатів у депутати від орг-цій політ, партій, виб. блоків орг-цій політ, партій у багатомандат. виб. окрузі, межі якого збігаються з межами відповід. району в місті. Вибори депутатів район, рад проводяться за пропорц. системою: депутати обираються за виб. списками кандидатів у депутати від орг-цій політ, партій, виб. блоків орг-цій політ, партій у багатомандат. виб. окрузі, межі якого збігаються з межами відповід. району.

Вибори депутатів обл. рад, міст Києва та Севастополя проводяться за пропорц. системою: депутати обираються за виб. списками кандидатів у депутати від орг-цій політ, партій, виб. блоків орг-цій політ, партій у багатомандат. виб. окрузі, межі якого збігаються з межами відповід. області, міст Києва та Севастополя. Вибори сільс, селищ, і міських голів проводяться за мажоритар. системою відносної більшості в єдиному одно-мандат. окрузі, межі якого збігаються з межами відповідної тер. громади. Вибори депутатів ВР АР Крим проводяться за пропорц. системою: депутати обираються за виб. списками кандидатів у депутати від орг-цій політ, партій, виб. блоків орг-цій політ, партій у багатомандат. виб. окрузі, межі якого збігаються з межами АР Крим. Участь гр-н України у місц. виборах є добровільною. Ніхто не може бути примушений до участі або неучасті у виборах. Депутатом та сільс., селищ, чи міським головою може бути обраний гр-нин України, який на день виборів досяг 18 років та має право голосу відповідно до ст. 70 Конституції України. Депутатом, сільс., селищ, чи міським головою не може бути обраний гр-нин України, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку. Місц. вибори можуть бути черговими, позачерговими, повторними, проміжними або першими (в разі формування нових місц. рад). Черг, вибори проводяться у зв'язку з закінченням визначеного Конституцією строку повноважень місц. ради та сільс, селищ, і міського голови. Рішення про проведення черг, виборів депутатів місц. рад і сільс., селищ., міських голів приймає ВР України. Рішення про проведення чергових виборів депутатів ВР АР Крим приймає ВР АР Крим відповідно до Конституції України. Черг, вибори депутатів ВР АР Крим, місц. рад та сільс., селищ, і міських голів відбуваються одночасно з виборами нар. депутатів України. Законом встановлюються норми чисельності членів відповідних тер. громад при визначенні заг. складу сільс., селищ., міської, районної в місті, районної, обл. ради. Загальний склад ВР АР Крим визначається конституцією автономії.

Систему виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місц. виборів, становлять: 1) Центр, виб. комісія; 2) тер. виборчі комісії: виб. комісія АР Крим; обл. виб. комісії; Київ, і Севастопольська міські виб. комісії; районні виб. комісії; міські виб. комісії (крім міст Києва та Севастополя); районні у містах виб. комісії (де обираються районні у місті ради); селищні та сільс. виб. комісії; 3) дільничні виб. комісії. Порівняно з поперед, зак-вом Закон детально встановлює статус, порядок формування, повноваження, орг. форми роботи виб. комісій та статус їх членів, тер. межі поширення юрисдикції цих комісій, підстави і порядок припинення їх повноважень та ін. У Законі закріплено порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів держ. влади, органів місц. самоврядування, виб. комісій, підприємств, установ, організацій, їх посад, і служб, осіб, а також актів і дій об'єднань гр-н, що стосуються місц. виборів. Впроваджується новий порядок складання списків виборців на місц. виборах та виборах до ВР АР Крим, внесення до них змін, ознайомлення виборців з цими списками.

Запровадження пропорц. системи на місц. виборах суттєво вплинуло на формування в Законі порядку висування кандидатів. Так, детально регламентовано заг. порядок висування кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільс, селищ., міського голови, порядок висування кандидатів місц. орг-цією партії (блоком), а також утворення виб. блоку місц. орг-цій партії. Передбачено умови та порядок реєстрації кандидатів у депутати в багатомандатному та одномандат. окрузі, а також кандидатів на посаду сільс, селищ., міського голови. Встановлено порядок збору підписів виборців на підтримку кандидата в депутати в одномандат. окрузі та виб. списку місц. орг-ції партії (блоку), вимоги до виб. списків, порядок збирання та передачі підписів виборців до виб. комісій.

Передбачено підстави відмови в реєстрації кандидата на посаду сільс, селищ., міського голови, кандидата в депутати та скасування рішення про реєстрацію кандидата на посаду сільс, селищ., міського голови, кандидата в депутати, порядок висування і реєстрації кандидата в депутати замість того, який вибув. Законом уточнено прав, регулювання проведення передвиб. агітації, зокрема її строки, форми, умови. Встановлюється, що передвиб. агітація по виборах депутатів, а також сільс, селищ., міських голів починається за 30 днів до дня місц. виборів і закінчується о 24 годині ост. п'ятниці перед днем виборів. Закріплено засади організації та проведення зборів, зустрічей з гр-нами, мітингів, демонстрацій, процесій, публіч. дебатів, дискусій та іїч. масових заходів передвиб. агітації. Встановлено умови виготовлення і порядок розміщення друкованих інформ. та агітац. мат-лів, заг. порядок використання ЗМІ тощо. Законом передбачено систему гарантій суб'єктів виб. процесу, зокрема гарантій діяльності місц. орг-цій партій (блоків), їх уповноважених осіб у тер. виб. комісіях, кандидатів на посаду сільс., селищ., міського голови, кандидатів у депутати, довірених осіб, офіц. спостерігачів, у т. ч. від іноз. держав, міжнар. організації та ш.

Так, уперше законом про місцеві вибори докладно врегульовані питання правового статусу офіц. спостерігачів на виборах депутатів ВР АР Крим і місцевих рад, сільс., селищ., міських голів, строків їх реєстрації та діяльності. Встановлено, що у виб. процесі можуть брати участь офіц. спостерігачі від місц. орг-цій партій (блоків), кандидати у депутати від яких зареєстровані в багатомандат. окрузі, від кандидатів на посаду сільс., селищ., міського голови, кандидатів у депутати в одномандатних округах. Офіц. спостерігачі від іноз. держав і міжнар. організацій можуть стежити за ходом виб. процесу.

Законом встановлено новий порядок фін. та матеріально-тех. забезпечення підготовки і проведення місц. виборів. Так, витрати на підготовку і проведення чергових, позачергових та перших місц. виборів здійснюються виключно за рахунок коштів відповідного місц. бюджету, отриманих як цільова субвенція з Держ. бюджету України, та коштів виб. фон-дів місц. орг-цій партій (блоків), кандидатів на посаду сільс., селищ., міського голови. В усіх ш. випадках, передбачених цим Законом, вибори проводяться за рахунок коштів відповідних місц. бюджетів. Закон містить вимоги до виб. фонду місц. орг-ції партії (блоку), кандидата на посаду сільс, селищ., міського голови, кандидата у депутати в одномандат. окрузі та ін. питання.

В Законі також чітко виписані питання правового регулювання процедури голосування і встановлення результатів виборів депутатів, сільс, селищ, і міських голів та їх реєстрації. Зокрема, запроваджено новий механізм виготовлення, використання та зберігання виборчих бюлетенів. Встановлено, що виб. бюлетені є док-тами суворої звітності.

Закріплюються вимоги до приміщень для голосування, виб. скриньок, кабін (кімнат) для таєм. голосування, плакатів, що роз'яснюють порядок голосування тощо. Законом встановлено однаковий для всіх виборів в Україні час голосування з 8 до 20 години. Передбачена можливість голосування на виборах двома способами (на дільниці для голосування та за межами приміщення для голосування) для виборців, які за станом здоров'я не можуть прибути до приміщення для голосування. Відповідно до статусу органу, до якого проводяться вибори, дільнична виб. комісія на своєму засіданні складає протокол про підрахунок голосів виборців на виб. дільниці, поданих за кандидатів у депутати в кожному багатомандат. окрузі, протокол про підрахунок голосів виборців на виб. дільниці, поданих за кандидата на посаду сільс, селищ., міського голови, протокол про підрахунок голосів виборців на виб. дільниці, поданих за кандидатів у депутати в одномандат. окрузі, за формою, встановленою ЦВК. Дільнична виб. комісія може визнати голосування по окр. місц. виборах або в цілому на виб. дільниці недійсним у разі виявлення нею порушень вимог цього Закону, внаслідок яких неможливо достовірно встановити результати волевиявлення виборців. Дільнична комісія може визнати голосування на виб. дільниці недійсним за наявності таких обставин:

1) незакон. голосування у кількості, що перевищує 5 відсотків виборців, які взяли участь у голосуванні на виб. дільниці;

2) виявлення у виб. скриньках виборчих бюлетенів у кількості, що перевищує більше як на 2 відсотки виборців, котрі взяли участь у голосуванні;

3) знищення або пошкодження виб. скриньки (скриньок), що унеможливлює встановлення змісту виб. бюлетенів, якщо кількість цих бюлетенів перевищує 5 відсотків заг. кількості виборців, які взяли участь у голосуванні. Протоколи та ін. док-ти дільничних виб. комісій приймаються і розглядаються на засіданні відповідної тер. комісії, де встановлюються результати виборів.

Обраним депутатом, сільс, селищ., міським головою вважається кандидат, який одержав більшість голосів виборців, котрі взяли участь у голосуванні, відносно ін. кандидатів, які балотувалися в цьому окрузі, та за умови, що кількість голосів, поданих за нього, перевищує кількість голосів виборців, які не підтримали жодного з кандидатів в окрузі. Право на участь у розподілі депут. мандатів у багатомандатному окрузі набувають кандидати у депутати, включені до виб. списків місцевих орг-цій партій (блоків), що отримали 3 і більше відсотків голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.

Депут. мандати у багатомандат. окрузі розподіляються між виб. списками місц. орг-цій партій (блоків) пропорційно до кількості отриманих голосів виборців кандидатами у депутати, включеними до виб. списків, як зазначено у ч. 2 ст. 66, у послідовності, визначеній ч. 5—7 цієї статті.

Кількість голосів виборців, необхідних для отримання одного депут. мандата у багатомандат. окрузі (далі — виб. квота), обчислюється шляхом ділення сумарної кількості голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати, включених до виб. списків місц. орг-цій партій (блоків), що отримали 3 і більше відсотків голосів виборців, на число депут. мандатів. Кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати, включених до виб. списків кожної місц. орг-цїї партії (блоку), що набули право на участь у розподілі депут. мандатів, ділиться на виб. квоту. Ціла частина отриманого числа становить кількість депут. мандатів, що отримали кандидати у депутати цієї орг-ції партії (блоку).

Дробові залишки враховуються при розподілі решти депут. мандатів, що залишаються після цього нерозподіленими. Місц. орг-ції партій (блоки), кандидати в депутати, які мають більші порівняно з ін. дробові залишки після ділення, отримують по одному додатковому депут. мандату, починаючи з виб. списку місц. орг-ції партії (блоку), що має найб. дробовий залишок. При цьому першочергово депут. мандат отримує виб. список місц. орг-ції партії (блоку), що отримав 3 і більше відсотків голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, але відповідно до ч. 6 ст. 66 не отримав жодного депут. мандата. Якщо дробові залишки у двох чи більше виб. списках місц. орг-цій партій (блоків) однакові, першим додатковий депут. мандат отримує той виб. список місц. орг-ції партії (блоку), за кандидатів у депутати від якої (якого) віддано більшу кількість голосів виборців. Результатом виборів депутатів у багатомандат. округах є визначення у порядку черговості у виб. списках місц. орг-цій партій (блоків) осіб, обраних депутатами від місц. орг-цій партій (блоків) відповідно до кількості депут. мандатів, отриманих виб. списками місц. орг-цій партій (блоків).

Тер. виборча комісія може визнати вибори недійсними по окр. видах місц. виборів або в цілому по виб. округу чи по окр. виб. дільницях у разі:

1) якщо в ході їх проведення або під час підрахунку голосів допущено порушення закону, яке вплинуло на результати місц. виборів;

2) якщо кількість виб. дільниць, де голосування в одномандат. окрузі було визнано недійсним, становить не менше 25 відсотків від заг. кількості виб. дільниць, утворених на тер. цього округу.

Не можуть бути підставою для визнання недійсними виборів депутата, сільс., селищ., міського голови порушення вимог цього Закону, які мали на меті спонукати чи спонукали виборців голосувати за кандидатів, якщо вони не були обрані у відповід. окрузі. Тер. виборча комісія не пізніш як на п'ятий день з дня встановлення результатів виборів у багатомандат. окрузі та в одномандат. округах офіційно оприлюднює результати місц. виборів депутатів у місц. друкованих ЗМІ. Законом передбачено юрид. відповідальність за порушення зак-ва України про вибори депутатів та сільс., селищ, і міських голів; зокрема встановлюються підстави притягнення особи до крим., адм. або ін. відповідальності.

О. В. Батанов, М. І. Ставнійчук. 
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
  [ АННОТАЦІЯ]   [а-ад]   [аж-анар]   [анаф-аск]   [асо-ая]   [б-бен]   [бер-брак]   [брат-бюр]   [в-вер]   [вес-вис]   [вит-віз]   [вій-вод]   [воє-в'яз]   [г-герб]   [гере-гос]   [гот-гуц]   [д-демаг]   [демар-державна тер]   [державна цер-десп]   [десят-дій]   [діл-доз]   [док-дяк]   [е]   [є]   [ж]   [з-зам]   [зан-звід]   [звіл-зім]   [зіо-зяб]   [і-інов]   [іноз-іщ]   [й]   [к-карц]   [кас-київ]   [кий-колг]   [коле-ком]   [кон-конкуб]   [конкур-конто]   [контр-корс]   [кору-крип]   [крис-кюч]   [л-лісов]   [лісог-ляш]   [м-маса]   [масл-мих]   [миш-між]   [мік-мой]   [мол-м'ян]   [н-наук]   [наур-необ]   [неод-нюр]   [о-округ]   [окруж-оріх]   [орлан-ощ]   [п-пасп]   [п-пасп]   [паст-пер]   [пес-піс]   [піч-пози]   [позн-посаг]   [посад-правн]   [право-предм]   [предс-примір]   [примус-прон]   [проп-п'ят]   [р-регл]   [регрес-рибак]   [рибал-розум]   [розш-рят]   [с-сев]   [сег-сир]   [сис-сміт]   [смол-співдруж]   [співстрах-стіч]   [стог-суддя]   [судеб-сюр]   [т-тех]   [тим-тор]   [тот-тяж]   [у-уман]   [умис-уяв]   [ф-фой]   [фок-ф'юч]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]   [_А-В]   [_Г-З]   [_І-С]   [__Лат A-B]   [__Лат C]   [__Лат D]   [__Лат E-F]   [__Лат G-I]   [__Лат J]   [__Лат L-M]   [__Лат N-O]   [__Лат P]   [__Лат Q-R]   [__Лат S-T]   [__Лат U-V]