Навигация
Повернись живим
 
_Г-З
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИМОГ КРЕДИТОРІВ ТА РЕЄСТРАЦІЮ ОБТЯЖЕНЬ» 2003

— законод. акт, що визначає прав, режим регулювання обтяжень рухомого майна, встановлений з метою забезпечення виконання зобов'язань, а також прав, режим виникнення, оприлюднення та реалізації ін. прав юрид. і фіз. осіб стосовно рухомого майна. Прийнятий ВР України 18.ХІ 2003, набув чинності з 1.1 2004. Складається з 48 статей, об'єднаних у 9 розділів. Розд. І «Загальні положення» окреслює сферу дії Закону і містить визначення термінів «боржник», «обтяжувач», «пріоритет обтяження», «рухоме майно», «звернення стягнення на предмет обтяження» та ін., які вживаються для цілей цього Закону. Зокрема, рухомим майном вважається окр. рухома річ, сукупність рухомих речей, гроші, валютні цінності, цінні папери, а також майн. права та обов'язки. Пріоритетом є переважне право обтяжувача щодо права ін. особи на те ж саме рухоме майно. Звернення полягає у вжитті обтяжувачем стягнення передбачених законом заходів щодо предмета обтяження для задоволення своїх прав чи вимог, які випливають зі змісту обтяження.

У розд. II «Обтяження рухомого майна» визначено поняття обтяження, його види, предмет і сферу дії, порядок використання, збереження та відчуження предмета обтяження. Згідно зі ст. З Закону обтяженням є право обтяжувача (органу держ. влади або його посад, особи, кредитора, власника рухомого майна, особи, що здійснює управління таким майном в інтересах кредитора) на рухоме майно боржника або обмеження права боржника чи обтяжувача на це майно, що виникає на підставі закону, договору, рішення суду або з ін. дій фіз. та юрид. осіб, з якими закон пов'язує виникнення прав і обов'язків щодо рухомого майна. Обтяження поділяються на публічні та приватні. Публічним є обтяження рухомого майна, яке виникає відповідно до закону або рішення суду.

Приватні обтяження можуть бути забезпечувальними (встановлюються для забезпечення виконання зобов'язання боржника або третьої особи перед обтяжувачем) та ін. договір, обтяженнями. До предмета обтяження належить будь-яке рухоме майно, не вилучене з цив. обороту, на яке згідно із зак-вом може бути звернене стягнення.

У правочині, на підставі якого або у зв'язку з яким виникає обтяження, повинен визначатись опис предмета обтяження. У разі відсутності опису предмета обтяження чи якщо існуючий опис не дає змоги ідентифікувати предмет обтяження, таке обтяження є недійсним. Якщо предметом обтяження є окр. об'єкт, його опис надається за індивідуальними ознаками. Опис сукупності об'єктів рухомого майна може надаватися також за родовими ознаками.

Якщо інше не встановлено законом або правочином, на підставі якого виникло обтяження, боржник, у володінні якого знаходиться предмет обтяження, може використовувати його відповідно до цільового призначення, а також отримувати продукцію, плоди і доходи від такого предмета обтяження. При користуванні предметом обтяження боржник не повинен допускати погіршення його стану та необгрунтованого зменшення вартості понад норму амортизації (зносу). Обтяжувач має право у будь-який час протягом строку дії обтяження за умови поперед, письм. повідомлення боржника перевіряти документально і в натурі наявність, стан, умови збереження та використання предмета обтяження. Предмет обтяження, право власності на який належить боржнику, може бути відчужений останнім, якщо інше не встановлено законом або договором. У разі відчуження рухомого майна боржником, який не мав права його відчужувати, особа, що придбала це майно за відплатним договором, вважається його добросовісним набувачем.

Норми розд. III «Реєстрація і пріоритет обтяжень» встановлюють порядок реєстрації обтяжень рухомого майна в спец. Державному реєстрі, її прав, наслідки, а також визначення на підставі даної реєстрації пріоритету обтяження та його відступлення. Розд. IV «Забезпечувальні обтяження» присвячений врегулюванню правовідносин, пов'язаних із забезпечувальними обтяженнями. До них віднесені застава, право застави або притримання рухомого майна, ін. обтяження, що кваліфікуються як забезпечувальні. Законом встановлено, що обтяження може забезпечувати виконання боржником дійсно існуючої вимоги або вимоги, яка може виникнути в майбутньому. За рахунок предмета обтяження обтяжувач має право задовольнити свою вимогу за забезпеченим обтяженням зобов'язанням у повному обсязі або в частині, встановленій договором. Розмір забезпеченої обтяженням вимоги визначається на момент її задоволення і включає: відшкодування витрат, пов'язаних з пред'явленням вимоги і зверненням стягнення на предмет обтяження; сплату процентів і неустойки; сплату осн. суми боргу; відшкодування збитків, завданих порушенням боржником забезпеченого зобов'язання або умов обтяження; відшкодування витрат на утримання і збереження предмета обтяження.

Обтяжувач має право в разі порушення боржником забезпеченого обтяження зобов'язання або договору, на підставі якого воно виникло, одержати задоволення своєї вимоги за рахунок предмета обтяження в черговості згідно зі встановленим пріоритетом. Звернення стягнення на предмет забезпечувального обтяження здійснюється на підставі рішення суду або в позасуд. порядку. Використання позасуд. способів звернення стягнення не позбавляє права боржника, обтяжувача або третіх осіб звернутися до суду.

Крім забезпечувальних обтяжень, у розд. V «Інші договірні обтяження» визначаються ін. види договір, обтяжень. До них, зокрема, належать: передача рухомого майна повіреному або комісіонеру згідно з договором доручення або з договором комісії; передача такого майна власником у строкове володіння та користування ін. особі, в т. ч. згідно з договором найму; передача рухомого майна в управління, якщо договір управління майном забороняє управителю відчужувати передане в управління рухоме майно; купівля-продаж рухомого майна з правом або зобов'язанням зворот, викупу; купівля-продаж рухомого майна; зобов'язання боржника передати право власності на рухоме майно обтяжувану за умови настання певної події в майбутньому; відступлення права вимоги; ін. обтяження рухомого майна, що кваліфікуються як договірні. Обтяження за договором, який передбачає передачу належного обтяжувачу на праві власності рухомого майна у володіння боржника, надає обтяжувачу право в разі порушення боржником обов'язків згідно з цим договором витребувати відповідне рухоме майно з володіння боржника.

Розд. VI «Публічні обтяження» містить норми, що регулюють публ. обтяження, права і обов'язки їх суб'єктів, порядок реєстрації і звернення стягнення на предмет публічного обтяження, а також припинення цих обтяжень. Законом встановлено, що до публічних обтяжень належать: податкова застава; накладення арешту на рухоме майно на підставі рішення суду для забезпечення цив. позову або при порушенні провадження у справі про банкрутство громадянина-підприємця; звернення стягнення на рухоме майно відповідно до рішення суду, винесеного за позовом, який стосується виконання небезпеч. зобов'язань боржника; застава рухомого майна згідно зі ст. 154і КПК України; накладення арешту на рухоме майно на підставі рішень уповноваж, органів у випадках, встановлених законом; ін. обтяження рухомого майна, що кваліфікуються як публічні. При публіч. обтяженні обтяжувачем є уповноваж, орган. Права та обов'язки суб'єктів публіч. обтяження встановлюються законом. Пріоритет такого обтяження встановлюється з моменту його реєстрації. Звернення стягнення на предмет публіч. обтяження здійснюється у визначеному законом порядку. Публічне обтяження припиняється на підставі рішення уповноваж, органу з дня набуття ним закон, сили, а також у результаті реалізації прав, що випливають зі змісту даного обтяження. У розд. VII «Державний реєстр обтяжень рухомого майна» визначаються прав, статус даного реєстру, держателем якого є уповноважений центр, орган викон. влади, підстави і порядок внесення записів до нього, надання витягу з реєстру та плата за його послуги. Порядок ведення Держ. реєстру обтяжень рухомого майна визначається КМ України. До реєстру вносяться відомості про виникнення змін, припинення обтяжень, а також про звернення стягнення на предмет обтяження. Реєстрація обтяжень здійснюється на підставі заяви обтяжувача, в якій містяться: відомості про обтяжувача та боржника; посилання на підставу виникнення обтяження та його зміст; опис рухомого майна, що є предметом обтяження, достатній для його ідентифікації; відомості про заборону чи обмеження права боржника відчужувати предмет обтяження. Записи до Держ. реєстру вносяться держателем або його реєстраторами протягом роб. дня, в який подано заяву обтяжувача, і зберігаються у реєстрі протягом 5 років з моменту їх внесення. Надання витягів з Держ. реєстру його держателем або реєстратором на запит будь-якої фіз. або юрид. особи є обов'язковим. За внесенням до даного реєстру запису про виникнення чи зміну обтяження, а також за надання витягів з нього справляється плата у розмірі та в порядку, встановленому КМ України. Розд. VIII «Обтяження в міжнародному обороті» встановлює право, що застосовується за обтяжень у міжнар. обороті, а також умови, порядок та особливості реєстрації обтяжень у цьому обороті.

У розд. IX «Прикінцеві та перехідні положення» містяться норми про набуття Законом чинності, умови його застосування, а також внесення змін до чинних прав, актів у зв'язку з прийняттям цього Закону, зокрема, до Госп. кодексу України 1992, Законів України «Про заставу» (1992), «Про нотаріат» (1993), «Про виконавче провадження» (1999), «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетними та державними цільовими фондами» (2001) і «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» (2001).

В. П. Нагребельний, Г. Ю. Шемшученко. 
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
  [ АННОТАЦІЯ]   [а-ад]   [аж-анар]   [анаф-аск]   [асо-ая]   [б-бен]   [бер-брак]   [брат-бюр]   [в-вер]   [вес-вис]   [вит-віз]   [вій-вод]   [воє-в'яз]   [г-герб]   [гере-гос]   [гот-гуц]   [д-демаг]   [демар-державна тер]   [державна цер-десп]   [десят-дій]   [діл-доз]   [док-дяк]   [е]   [є]   [ж]   [з-зам]   [зан-звід]   [звіл-зім]   [зіо-зяб]   [і-інов]   [іноз-іщ]   [й]   [к-карц]   [кас-київ]   [кий-колг]   [коле-ком]   [кон-конкуб]   [конкур-конто]   [контр-корс]   [кору-крип]   [крис-кюч]   [л-лісов]   [лісог-ляш]   [м-маса]   [масл-мих]   [миш-між]   [мік-мой]   [мол-м'ян]   [н-наук]   [наур-необ]   [неод-нюр]   [о-округ]   [окруж-оріх]   [орлан-ощ]   [п-пасп]   [п-пасп]   [паст-пер]   [пес-піс]   [піч-пози]   [позн-посаг]   [посад-правн]   [право-предм]   [предс-примір]   [примус-прон]   [проп-п'ят]   [р-регл]   [регрес-рибак]   [рибал-розум]   [розш-рят]   [с-сев]   [сег-сир]   [сис-сміт]   [смол-співдруж]   [співстрах-стіч]   [стог-суддя]   [судеб-сюр]   [т-тех]   [тим-тор]   [тот-тяж]   [у-уман]   [умис-уяв]   [ф-фой]   [фок-ф'юч]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]   [_А-В]   [_Г-З]   [_І-С]   [__Лат A-B]   [__Лат C]   [__Лат D]   [__Лат E-F]   [__Лат G-I]   [__Лат J]   [__Лат L-M]   [__Лат N-O]   [__Лат P]   [__Лат Q-R]   [__Лат S-T]   [__Лат U-V]