Навигация
Повернись живим
 
АННОТАЦІЯ
Фінансово-економічний словник: Загородній А.Г., Вознюк Г.Л.

Рецензенти: М.І. Крупка — доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту Львівського національного університету імені Івана Франка; О.Є. Кузьмін — доктор економічних наук, професор, заслужений працівник народної освіти України, директор Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка»;

Л.М.Полюга — доктор філологічних наук, професор, лауреат премії імені І. Огієнка, провідний науковий співробітник Інституту українознавства імені І. Крип'якевича НАН України

Загородній А.Г., Вознюк Г.Л.

3-14 Фінансово-економічний словник. — К.: Знання, 2007. — 1072 с. ISBN 978-966-346-393-3

Пропонований словник містить визначення й тлумачення близько 8000 понять і термінів, що охоплюють таку проблематику: фінансова система держави, місцеві фінанси, фінанси підприємств, фінансування і кредитування підприємницької діяльності, банківська справа, інвестування та інвестиційний аналіз, цінні папери і фондовий ринок, страхування, митна справа, податки, грошовий обіг, фінансове планування, аналіз фінансового стану підприємств, фінансовий менеджмент, міжнародні фінанси, бухгалтерський (фінансовий), податковий та управлінський облік, аудит, маркетинг, теоретична і прикладна економіка та інші. Це найповніший фінансово-економічний словник українською мовою.

Для широкого кола фахівців економічних спеціальностей. Особливо корисною книга буде фінансистам, економістам підприємств, працівникам банківських установ, податкових адміністрацій, страхових організацій, викладачам і студентам економічних навчальних закладів і факультетів.

УДК 33(038) ББК 05я2


Довідкове видання

ЗАГОРОДНІЙ Анатолій Григорович, ВОЗНЮК Геннадій Леонідович

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ СЛОВНИК

Підп. до друку 08.11.07. Формат 70х100. Папір офс. Друк офс. Гарнітура SchoolBook. Ум. друк. арк. 87,1. Обл.-вид. арк. 110,0. Тираж 10 000 прим. Зам. № 7-338.

Видавництво «Знання» 01034, м. Київ-34, вул. Стрілецька, 28.

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців, виготівників     

і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 1591 від 03.12.2003.

Тел.: (044) 234-80-43, 234-23-36

Віддруковано з готових діапозитивів У ВАТ «Харківська книжкова фабрика ім. М. В. Фрунзе» 61057, м. Харків, вул. Донець-Захаржевського, 6/8.

© А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк, 2007 ISBN 978-966-346-393-3 © Видавництво «Знання», оригінал-макет, 2007

 

ПЕРЕДМОВА

Ринкові засади господарювання, впроваджувані в Україні від початків ЇЇ незалежності, суттєво вплинули на всі складові економічних відносин, але насамперед на відносини фінансово-економічні, що за цих умов стають основними регуляторами виробничої, посередницької та інших видів підприємницької діяльності суб'єктів господарювання. Адже ринкові відносини - це передусім відносини фінансово-економічні.

Пропонований увазі читачів "Фінансово-економічний словник" містить визначення і тлумачення близько 8000 понять зі сфери фінансово-економічних відносин, охоплюючи таку проблематику: фінансова система держави, місцеві фінанси, фінанси підприємств, фінансування та кредитування підприємницької діяльності, бухгалтерський (фінансовий), податковий, управлінський облік, аудит, Цінні папери і фондовий ринок, грошовий обіг, фінансове планування, аналіз фінансового стану підприємств, фінансовий менеджмент, міжнародні фінанси, податкова система, страхування, інвестування та інвестиційний аналіз, теоретична прикладна економіка, маркетинг та інші.

Створюючи цей словник, автори ставили за мету зробити видання корисним як для фахівців-практиків, котрі працюють у бюджетній сфері, фінансових органах, на підприємствах, так і для науковців, аспірантів, студентів. У роботі над словником широко використано наукові монографії, навчальну літературу, енциклопедії, законодавчі акти, нормативні та спеціальні видання, а також статті з широкого кола періодичних фахових видань.

З огляду на те, що словник призначений для тих, хто цікавиться фінансовою економікою (як для професіоналів, так і початківців), у ньому висвітлено і найпростіші терміни, і складніші професійні поняття, що стосуються різних сфер економіки держави. Таке поєднання забезпечує словникові універсальний характер, визначає його актуальність і потрібність для найширшого кола користувачів.

Статті словника розміщені в алфавітному порядку. Для складних термінів-словосполучень, які у словнику розташовані за принципом основного (опорного) слова, подано їх варіанти з найбільш уживаним порядком слів із відсиланням до відповідної словникової статті.

Наприклад: ФІНАНСОВИЙ РИНОК - див. Ринок фінансовий;

КОНТРОЛЬНИЙ ПАКЕТ АКЦІЙ - див. Пакет акцій контрольний. Окремі категорії, котрі є складовими узагальнених понять, витлумачуються через відсилання до цих понять.

Наприклад: ЕКСПОРТНИЙ ЛІЗИНГ - див. Лізинг.

Пропонована праця є одним із перших україномовних видань такого роду й, отже, певною мірою спробою експериментальною. Вона відображає шукання в галузі української фінансово-економічної термінології, що перебуває в процесі відпрацювання і розвитку, мусить відгукуватися на мінливі реалії поточної практики, потребує постійного поповнення та оновлення.

Фіксуючи у словнику реальний стан сучасної фінансової термінології, автори водночас намагалися, наскільки це було можливим і не порушувало змісту понять, коригувати окремі терміни й терміносполуки, приводити їх у відповідність до словотворчих засобів української мови, уникати недоречних чужомовних впливів (безперечно, зберігаючи при цьому конструктивну інтернаціональну, у витоках - латиномовну, притаманну багатьом європейським мовам основу численних термінів, що вже давно прищепилися й адаптувалися в українській мові). Зрештою, користувачам словника, усім зацікавленим у розвиткові нашої фінансово-економічної думки, слід самим більше експериментувати і вдосконалювати термінологію на україномовній основі, сміливіше впроваджувати нові відповідники, шукати виваженої, розумної діалектики між запозиченим і власним - саме на такий продуктивний шлях опрацювання своєї термінології давно стали німці, французи, японці, поляки, чехи, науковці інших країн.

Послідовно дотримуючись чинного "Українського правопису" й укладеного за ним нормативного "Орфографічного словника української мови", автори уточнювали деякі правописні розбіжності, які з різних причин трапляються в нашій термінології (наприклад, дохід, дохідний, дохідність замість доход, доходний, доходність та інші випадки історичних чергувань звуків; уживання апострофа і подвоєння приголосних у словах іншомовного походження), надавали перевагу закінченням -ові, -еві, -єві у давальному відмінку однини іменників другої відміни, а також прагнули зберегти певні стилістично-синтаксичні особливості, притаманні науковому стилеві української мови.

Для правильного відтворення (згідно з вимовою і написанням) власних (географічних) назв іншомовного походження та назв грошових знаків країн світу (у яких теж важливо зберегти відповідність оригіналові) автори скористалися приміткою до параграфа 15 чинного правопису, згідно з якою у згаданих назвах етимологічний латинський мови-джерела можна передавати українським "ґ" (крім назв, давно засвоєних українською мовою).

Автори дякують усім, хто сприяв опрацюванню матеріалів цього видання, і будуть вдячні за всі конструктивні пропозиції, які можуть прислужитися для подальшого опрацювання і вдосконалення структури та змісту словника. Адже, як стверджував відомий англійський історик і літератор Семюел Джонсон, "словники - все одно що й годинники. Навіть найгірші з них кращі, ніж ніякі, і навіть від найкращих не можна очікувати абсолютної точності". Ми з вдячністю сприймемо зауваження щодо неточностей та обґрунтовані пропозиції щодо введення нових термінів, які можуть бути використані в подальших виданнях.

 
Фінансово-економічний словник - Загородній А.Г.
  АННОТАЦІЯ   [а-ав]   [аг-акс]   [акт-аку]   [акц-ам]   [ан]   [ап-аф]   [б-бал]   [бан]   [бар-біо]   [бірж-блок]   [блук-буф]   [бух-бюр]   [в-вал]   [ван-вар]   [вау-вел]   [вен-вип]   [вир-вит]   [вих-відп]   [відр-вне]   [внут-вх]   [г-год]   [гол-грос]   [грош-гурт]   [д-дем]   [ден-деп]   [дер-деф]   [дец-диск]   [дисп-дія]   [дні-дог]   [дод-доп]   [дор-дюр]   [е-ек]   [ел-еф]   [є]   [ж]   [з-зако]   [закр-зап]   [зар-зая]   [зб-звіт]   [звор-зоб]   [зов-зус]   [і-інвер]   [інвес-інг]   [інд-іно]   [інс-іст]   [й]   [к-кап]   [кар-кер]   [кеш-ков]   [код-кол]   [код-кол]   [ком]   [кон-конто]   [контра-контро]   [контрпас-кор]   [кот-кредит бюд]   [кредит вал-кредит чек]   [кредитів-крива]   [криза-кур]   [л-лік]   [лім-люс]   [м-марк]   [маса-мир]   [мис-міждер]   [міжнар-моб]   [мод-м`як]   [н-наказ]   [накл-нег]   [нед-нео]   [неп-нож]   [ном-нум]   [о-обліг]   [облік-обов]   [обор-ок]   [ол-опер]   [опис-орл]   [ос-ощ]   [п-пас]   [пат-перед]   [перез-підпис]   [підпр-план]   [плас-повн]   [пово-податко]   [податок-позар]   [позика-поліс]   [політика-порто]   [портф-потік]   [поточ-прей]   [прем-приват]   [привед-прог]   [прод-прот]   [проф-пфг]   [р-рах]   [рац-рег]   [ред-рей]   [рек-рес]   [рет-ринк]   [ринок-ріве]   [рівне-розпод]   [розпор-ряд]   [с-сеп]   [сер-система ор]   [система пар-сот]   [соц-сп]   [ср-стат]   [стел-страхов]   [страхув-строк]   [струк-сюр]   [т-терит]   [терм-тов]   [тор-тяг]   [у-ум]   [ун-уч]   [ф-фінансова]   [фінансове-фір]   [фіс-фон]   [фор-ф'юч]   [х]   [ц-ціна зак]   [ціна зал-ціно]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]   [_Література]