Навигация
 
ел-еф
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

ЕЛІМІНУВАННЯ

- логічний прийом економічного аналізу, що дає змогу виявити вплив окремих чинників на узагальнювальні показники фінансово-господарської діяльності. Е. використовують тоді, коли між аналізованими явищами існує функційна залежність (прямо або обернено пропорційна). Суть прийому полягає в умовному усуненні впливу на узагальнювальний показник усіх чинників, що діють водночас, крім одного; завдяки цьому послідовно визначається рівень впливу кожного з них.

В економічному аналізі прийом елімінування використовують у таких варіантах, як метод ланцюгових підстановок, метод різниць, індексний метод та метод перерахунку показників.

Щоб розкрити суть кожного з методів, розглянемо приклад залежності обсягу виробництва продукції (узагальнювальний показник) від трьох чинників - середньооблікової чисельності робітників, числа робочих днів, відпрацьованих кожним робітником за рік, і середнього виробітку одного робітника (див. таблицю).

Показник

Базовий період

Звітний період

Відхилення

абсолютне

відносне

Обсяг виробництва, тис. грн

5 336

5 763

+427

108,00

Середньо-облікова чисельність робітників

400

425

+25

106,25

Загальне число відпрацьованих людино-днів

92 000

96 050

+4 050

104,40

Число робочих днів, відпрацьованих одним робітником за рік

230

226

-4

8,26

Середньоденний виробіток одного робітника, грн

58

60

+2

103,45

Метод ланцюгових підстановок. Основні принципи методу такі.

1. Розрахунок розпочинають з виявлення об'єкта аналізу, тобто величини, яка характеризує загальне (підсумкове) відхилення фактичного рівня явища, що вивчають, від базового або планового рівня.

2. Розрахунок проводять у певній послідовності - від кількісних чинників (показників) до якісних. Кількісні показники становлять число (кількість) будь-яких одиниць, на кожну з яких розраховуються їх співмножники. Якісні показники, навпаки, обчислюються на одиницю своїх співмножників. У разі, коли наявні декілька якісних показників, розрахунок здійснюють у тій послідовності, яка випливає з характеру показників.

У наведеному прикладі факторну модель можна подати у такому вигляді:

У наведеній моделі кожний наступний показник розрахований на одиницю попереднього. Інакше кажучи, усі наступні щодо попередніх показники якісні. Отже, число робітників - кількісний показник, а число робочих днів і середньоденний виробіток - якісні. Причому з двох якісних показників першим у розрахунок має братися показник числа робочих днів.

3. Розрахунок полягає у послідовній заміні базового (планового) показника звітним.

4. Результат кожного наступного розрахунку зіставляють із попереднім Так визначають рівень впливу окремих чинників.

5. У першому розрахунку (підстановці) усі показники, крім одного, використовуються у їх базовому (плановому) значенні. В останньому розрахунку (підстановці) навпаки, усі показники використовуються у їх звітному значенні.

У наведеній нижче таблиці здійснено розрахунки рівня впливу трьох чинників на зміни обсягу виробництва за методом ланцюгових підстановок.

Взаємодіючі показники

Результуючий показник (обсяг виробництва), тис. грн

Чисельність робітників

Кількість робочих

днів

Середньоденний виробіток, грн

База 400

База 230

База 58

5336,0

Звіт 425

База 230

База 58

5669,5

Звіт 425

Звіт 226

База 58

5570,9

Звіт 425

Звіт 226

Звіт 60

5763,0

Роблячи необхідні підстановки і порівняння, розраховують зміну обсягів виробництва завдяки:

зміні чисельності робітників:

5669,5 - 5336,0 = + 333,5 тис. грн;

зміні кількості робочих днів: 5570,9 - 5669,5 = - 98,6 тис. грн;

зміні середньоденного виробітку: 5763,0 - 5570,9 = + 192,1 тис. грн.

Разом: + 427,0 тис. грн.

Метод різниць - дещо спрощений метод ланцюгових підстановок, в якому використовують відхилення фактичних даних від плану або іншої бази, взятої для розрахунку. Розрахунки здійснюють в абсолютних чи у відносних (у відсотках) величинах.

Розрахунок рівня впливу кількох чинників на зміну результуючого показника за допомогою методу різниць в абсолютних величинах можна подати як систему рівнянь:

де індекси 0 і 1 - значення узагальнювального показника і чинників відповідно у базовому (або плановому) і у звітному періодах; О - значення результуючого показника; AO - зміна значення результуючого показника під впливом усіх чинників; AOа, АОв, АОс,..., АОк - зміна значення результуючого показника за рахунок чинників відповідно а, в, с,..,к.

Приклад розрахунку впливу чинників на зміну обсягів виробництва методом абсолютних різниць:

- вплив зміни чисельності робітників (+25):

(+25) • 230 • 58 = +333,5 тис. грн;

- вплив зміни числа відпрацьованих днів (-4):

425 • (-4) • 58 = -98,6 тис. грн;

- вплив зміни середньоденного виробітку (+2):

425 • 226 • (+2) = +192,1 тис. грн. Разом: +427,0 тис. грн.

Метод різниць у відносних величинах використовують тоді, коли у вихідній інформації для окремих чинників є лише відносні показники. При цьому розраховують зміну пов'язаних між собою показників у відсотках проти базового чи планового показника, який править за основу для розрахунку рівня впливу чинників на кінцевий результат (див. таблицю).

Індексний метод визначення ролі окремих чинників ґрунтується на побудові локальних індексів з послідовною ланцюговою заміною.

Якщо прийняти а - чисельність робітників, в - число робочих днів, відпрацьованих одним робітником за рік, с - середньоденний виробіток одного робітника, а їх значення у базовому періоді (чи за планом) - за нуль, у звітному періоді - за одиницю, то індекс обсягів виробництва можна записати так:

Формули субіндексів, які використовуються у послідовно ланцюговому методі, записують у такому вигляді:

Відхилення, %

Розрахунок рівня впливу

Показник

відносне

абсолютне

Чинник

чинників на обсяг виробництва, тис. грн

Середня за списком чисельність Робітників

106,25

106,25-100 = = +6,25

Зміна чисельності робітників

+6,25-5336:100 = =+33,5

Загальна кількість

відпрацьованих

людино-днів

104,4

104,4-106,25= = -1,85

Зміна кількості робочих днів

-1,85-5336: 100 = = -98,6

Обсяг будівельно-монтажних робіт

108,0

108,0-104,4 = = +3,6

Зміна виробітку

+3,6-5336 : 100 = -192,1

Разом:

+427,0

Підставивши цифрові значення, отримаємо:

Як видно з розрахунків, вплив окремих чинників на загальний приріст обсягу виробництва, який становить 427 тис. грн (5 763 000 - 5 336 000), такий:

чинника а:

5 669 500 - 5 336 000 = +333,5 тис.грн; чинника в:

5 570 900 - 5 669 500 = -98,6 тис. грн; чинника с:

5 763 000 - 5 570 900 - +192,1 тис. грн.

Разом: +427,0 тис. грн.

Метод перерахунку планових показників використовують у разі зміни умов роботи підприємства порівняно з базовими (плановими) - як обсягу і структури продукції, так і інших кількісних та якісних показників.

Приклад. При запланованому обсязі будівельно-монтажних робіт на суму 6000 тис. грн будівельна організація виконала обсяг робіт на суму 6085 тис. грн. Фактичний прибуток від здавання робіт замовникові становить 605 тис. грн при запланованому 600 тис. грн. Якщо не враховувати перевиконання плану щодо обсягу будівельно-монтажних робіт, складається враження, що прибутковість будівельної організації збільшилась. Однак, якщо виходити з планового рівня витрат на 1 грн будівельно-монтажних робіт [(6000 -- 600): 6000 = 0,9 грн = 90 коп.] і фактичного рівня виконання обсягу робіт, неважко пересвідчитися, що будівельна організація недоотримала 3,5 тис. грн прибутків:

605 - (6085 - 6085 • 0,9) - 605 - 608,5 -= -3,5 тис. грн.

Перерахунок (коригування) планових показників забезпечує їх порівнянність і дає змогу здійснити об'єктивну оцінку роботи підприємства. 
Фінансово-економічний словник - Загородній А.Г.
  [ АННОТАЦІЯ]   [а-ав]   [аг-акс]   [акт-аку]   [акц-ам]   [ан]   [ап-аф]   [б-бал]   [бан]   [бар-біо]   [бірж-блок]   [блук-буф]   [бух-бюр]   [в-вал]   [ван-вар]   [вау-вел]   [вен-вип]   [вир-вит]   [вих-відп]   [відр-вне]   [внут-вх]   [г-год]   [гол-грос]   [грош-гурт]   [д-дем]   [ден-деп]   [дер-деф]   [дец-диск]   [дисп-дія]   [дні-дог]   [дод-доп]   [дор-дюр]   [е-ек]   ел-еф   [є]   [ж]   [з-зако]   [закр-зап]   [зар-зая]   [зб-звіт]   [звор-зоб]   [зов-зус]   [і-інвер]   [інвес-інг]   [інд-іно]   [інс-іст]   [й]   [к-кап]   [кар-кер]   [кеш-ков]   [код-кол]   [код-кол]   [ком]   [кон-конто]   [контра-контро]   [контрпас-кор]   [кот-кредит бюд]   [кредит вал-кредит чек]   [кредитів-крива]   [криза-кур]   [л-лік]   [лім-люс]   [м-марк]   [маса-мир]   [мис-міждер]   [міжнар-моб]   [мод-м`як]   [н-наказ]   [накл-нег]   [нед-нео]   [неп-нож]   [ном-нум]   [о-обліг]   [облік-обов]   [обор-ок]   [ол-опер]   [опис-орл]   [ос-ощ]   [п-пас]   [пат-перед]   [перез-підпис]   [підпр-план]   [плас-повн]   [пово-податко]   [податок-позар]   [позика-поліс]   [політика-порто]   [портф-потік]   [поточ-прей]   [прем-приват]   [привед-прог]   [прод-прот]   [проф-пфг]   [р-рах]   [рац-рег]   [ред-рей]   [рек-рес]   [рет-ринк]   [ринок-ріве]   [рівне-розпод]   [розпор-ряд]   [с-сеп]   [сер-система ор]   [система пар-сот]   [соц-сп]   [ср-стат]   [стел-страхов]   [страхув-строк]   [струк-сюр]   [т-терит]   [терм-тов]   [тор-тяг]   [у-ум]   [ун-уч]   [ф-фінансова]   [фінансове-фір]   [фіс-фон]   [фор-ф'юч]   [х]   [ц-ціна зак]   [ціна зал-ціно]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]   [_Література]