Навигация
 
є
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ (ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ]

-автома-тизована система збирання, нагромадження та обробки даних про підприємства та організації усіх форм власності, а також їх відокремлені підрозділи - філії, відділення, представництва тощо. Правовий статус реєстру регулюється Положенням про Єди-ний державний реєстр підприємств та організацій України, затверджений Кабінетом Міністрів України від 22.01.1996 р. Метою реєстру є забезпечення єдиного державного обліку підприємств та орга-нізацій усіх форм власності. До Є. д. р. п. та о. У. включаються дані про такі суб'єкти господарської діяльності: юридичні особи, а також їх філії, відокремлені підрозділи, які розташовані на території України і діють на підставі її законодавства; юридичні особи, їх філії, відділення, представництва, ін. відо-кремлені підрозідли, розміщені за межами України, які створені за участю юридичних осіб України і діють відповідно до законо-давства іноземних держав. Інформаційний фонд Є. д. р. п. та о. У. містить такі дані: іден-тифікаційні - ідентифікаційний код суб'єкта господарської діяльності, єдиний для всього інформаційного простору України, та його назву; класифікаційні-дані про галузеву, те-риторіальну, відомчу незалежність, форму власності та організаційно-правову форму господарювання; довідкові-адресу, телефон, факс, прізвище керівника, засновників (ін-весторів) тощо; реєстраційні - відомості про державну реєстрацію (перереєстрацію), спо-сіб створення, реорганізіацію, ліквідацію то-що; економічні - виробничо-технічні та фі-нансово-економічні показники суб'єкта гос-подарської діяльності. Ведення Є. д. р. п. та о. У. здійснює Державний комітет статистики України, який водночас є і його розпоряд-ником. Розпорядниками територіальних рівнів реєстру є відповідні органи державної статистики в Автономній Республіці Крим, областях, Києві та Севастополі. Для вклю-чення до Є. д. р. п. та о. У. суб'єкт госпо-дарської діяльності у 10-денний строк після його державної реєстрації (перерестрації) або прийняття рішення (постанови, розпоря-дженя, наказу) про створення, ут.ч. філії, від-ділення. представництва тощо, подає до від-повідного органу державної статистики за-повнену облікову картку встановленого зраз-ка, а також нормативні та установчі доку-менти. В разі включення суб'єкта господар-ської діяльності до'Є. д. р. п. тао. У. йому вста-новлюється ідентифікаційний код і коди кла-сифікаційних ознак. Ідентифікаційний код-єдиний, для всього-інформаційного простору України і зберігається за суб' єктом госпо-дарської діяльності протягом усього періоду його існування. 
Економічна енциклопедія
  [ АННОТАЦИЯ]   [а-ав]   [аг-акс]   [акт-альт]   [альф-апат]   [апел-ах]   [б-банків]   [банкір-біх]   [бла-бюр]   [в-ввіз]   [вед-вир]   [вис-відс]   [відт-вхід]   [г-гоме]   [гомо-гуф]   [д-ден]   [деп-диве]   [диві-дій]   [діл-дум]   [е-експон]   [експор-еш]   є   [ж]   [з-замов]   [замор-збут]   [звед-зус]   [і-інв]   [інд-іні]   [інк-інтерн]   [інтерп-йох]   [к-квит]   [квін-колег]   [колек-комуна]   [комуні-конто]   [контр-кор]   [кос-к'ят]   [л-ліз]   [лік-ляс]   [м-мас]   [мат-мин]   [мис-мін]   [мір-мун]   [н-нев]   [нег-нож]   [ном-нью]   [о-обс]   [обу-опт]   [опц-ощ]   [п-піб]   [пів-под]   [пож-пос]   [пот-пров]   [прог-п'ят]   [р-ред]   [рее-рен]   [рео-риз]   [рик-рит]   [рів-рух]   [с-сел]   [сем-сім]   [сіт-спож]   [спон-стрип]   [стріч-сюр]   [т-тін]   [тов-тур]   [у]   [ф-фін]   [фіо-фун]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]