Навигация
 
квін-колег
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

КІБЕРНЕТИКА [КИБЕРНЕТИКА]

< p> - нау-ка про загальні закони перетворення інфор-мації в складних керуючих системах. Голов-на прикладна мета К. - автоматизація ро-зумової праці в різних галузях людської ді-яльності. Основним поняттям у К. є понят-тя про інформацію, тобто про будь-які відо-мості у вигляді певних сигналів, чисел, що ними обмінюються між собою керований об'єкт і система керування. Особливості цьо-го поняття досліджують теорії, що станов-лять теоретичну основу К.: теорія інформа-ції, що вивчає кількісні закономірності, пов'-язані зі збиранням, передаванням, зберіган-ням, перетворенням і обчисленням інфор-мації; теорія алгоритмів, що вивчає спосо-би задавання різних перетворень дискрет-ної (переривчастої) інформації; теорія авто-матів, яка вивчає структуру складних пе-ретворювачів інформації незалежно від фі-зичної природи їх складових елементів. До важливих понять у К. належить також по-няття про керуючу систему, під якою розу-міють не лише комп'ютерні керуючі прист-рої, а й регулюючі системи в живих орга-нізмах, складні системи керування в люд-ському суспільстві: напр., керуючі системи кровообігу, травлення, системи фінансу-вання, системи керування окремими вироб-ничими процесами. п0приємствамитоиі,о. Кожна з цих систем специфічна, але всі вони мають спільні закономірності перетворення інформації. Це спільне, що й становить предмет К„ підлягає певним математичним законам, законам логіки. Незалежно від природи керуючої системи інформація цир-кулює за такою загальною схемою: з керо-ваного об'єкта по каналу зворотного зв'язку інформація надходить в керуючу систему, перетворюється в ній і в перетвореному ви-гляді передається по каналу прямого зв'язку на керований об'єкт. Теорія інформації, те-орія алгоритмів разом з теорією ігор і теорія автоматів становлять загальну К. Спеціаль-ні розділи К.: економічна К., технічна К., біологічна К. Технічною основою К. є елек-тронні обчислювальні машини (комп'юте-ри). За історично короткий строк комп'юте-ри, завдяки надзвичайним успіхам електро-ніки, пройшли такий шлях у своєму техніч-ному вдосконаленні і масштабах застосу-вання, з яким не зрівняється жодне досяг-нення людства. Праці українських учених та інженерів зробили вагомий внесок у роз-виток К. 
Економічна енциклопедія
  [ АННОТАЦИЯ]   [а-ав]   [аг-акс]   [акт-альт]   [альф-апат]   [апел-ах]   [б-банків]   [банкір-біх]   [бла-бюр]   [в-ввіз]   [вед-вир]   [вис-відс]   [відт-вхід]   [г-гоме]   [гомо-гуф]   [д-ден]   [деп-диве]   [диві-дій]   [діл-дум]   [е-експон]   [експор-еш]   [є]   [ж]   [з-замов]   [замор-збут]   [звед-зус]   [і-інв]   [інд-іні]   [інк-інтерн]   [інтерп-йох]   [к-квит]   квін-колег   [колек-комуна]   [комуні-конто]   [контр-кор]   [кос-к'ят]   [л-ліз]   [лік-ляс]   [м-мас]   [мат-мин]   [мис-мін]   [мір-мун]   [н-нев]   [нег-нож]   [ном-нью]   [о-обс]   [обу-опт]   [опц-ощ]   [п-піб]   [пів-под]   [пож-пос]   [пот-пров]   [прог-п'ят]   [р-ред]   [рее-рен]   [рео-риз]   [рик-рит]   [рів-рух]   [с-сел]   [сем-сім]   [сіт-спож]   [спон-стрип]   [стріч-сюр]   [т-тін]   [тов-тур]   [у]   [ф-фін]   [фіо-фун]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]