Навигация
Повернись живим
 
АННОТАЦІЯ
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.

Юридична енциклопедія: В 6 т. /Редкол.: Ю70 Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. — К.: «Укр. енцикл.», 1998. ISBN 966-7492-00-1
Юридична енциклопедія — перший в Україні багатотомний систематизований звід знань про державу і право
Розрахована на широке коло читачів.


ОСНОВНІ СКОРОЧЕННЯ В ЮРИДИЧНІЙ ЕНЦИКЛОПЕДІЇ

 

АБ — акціонерний банк
абс. — абсолютний
авт. — автономний
автомоб. — автомобільний
авторозн. — авторознавчий
агр. — аграрний
адм. — адміністративний
адм.-госп. — адміністративно-господарський
адм.-тер. — адміністративно-територіальний
азерб. — азербайджанський
акад. — академік (з прізвищем)
академ. — академічний
АКБ — акціонерний комерційний банк
акц. — акціонерний
алк. — алкогольний
алф. — алфавітний
амер. — американський
АМН України — Академія медичних наук України
АН — Академія наук
АПК — Арбітражний процесуальний кодекс, агропромисловий комплекс
АПН України — Академія педагогічних наук України
АПНУ — Академія правових наук України
АР — автономна республіка
аргент. — аргентинський
аристокр. — аристократичний
археол. — археологічний
арх-ра — архітектура
АТ — акціонерне товариство
атм. — атмосферний
аудит. — аудиторський
АУП — Асоціація українських правників
афр. — африканський
бактеріол. — бактеріологічний
банк. — банківський
барт. — бартерний
батьк. — батьківський
б-ба — боротьба
безпл. — безплатний
берез. — березень, березневий
берл. — берлінський
бібл. — біблійний
бібліогр. — бібліографічний
бібліот. — бібліотечний
білорус. — білоруський
більшов. — більшовицький
біогр. — біографічний
біол. — біологічний
б-ка — бібліотека
бл. — близько (з цифрою)
богосл. — богословський
болг. — болгарський
буд. — будівельний
буд-во — будівництво
букв. — буквально
бурж. — буржуазний
бух. — бухгалтерський
бюдж. — бюджетний
бюрокр. — бюрократичний
в. — випуск (з цифрою)
ВАК — Вища атестаційна комісія
в-во — виробництво
векс. — вексельний
верес. — вересень, вересневий
верх. — верховний, верхній
вет. — ветеринарний
вет.-сан. — ветеринарно-санітарний
веч. — вечірній
виб. — виборний, виборчий
вибр. — вибраний
Вид. — Видання (у бібліографії)
вид. — видання, виданий, видано, видається
визв. — визвольний
викон. — виконавчий
виконком — виконавчий комітет
випр. — виправний
випр.-труд. — виправно-трудовий
вироб. — виробничий
відп. — відповідальний
відс. — відсоток
вінн. — вінницький
вірм. — вірменський
ВК — Водний кодекс
ВКП — Всесвітня конфедерація праці
ВКП(б) — Всесоюзна комуністична партія (більшовиків)
ВМС — військово-морські сили
ВНК — Всеросійська надзвичайна комісія
ВНП — валовий національний продукт
ВНР — Всеукраїнська Національна Рада
внутр. — внутрішній
ВО — виробниче об'єднання
в. о. — виконуючий обов'язки
вогнеп. — вогнепальний
воєніз. — воєнізований
ВОІВ — Всесвітня організація інтелектуальної власності
ВООЗ — Всесвітня організація охорони здоров'я
ВПС — Всесвітній поштовий союз, військово-повітряні сили
ВПШ — вища партійна школа
ВР — Верховна Рада
ВРК — військово-революційний комітет
ВРНГ — Вища рада народного господарства
ВРЦ — Всесвітня рада церков
ВС — Верховний суд
всес. — всесоюзний
всесв. — всесвітній
ВТК — Виправно-трудовий кодекс, виправно-трудова колонія
ВТП — виправно-трудовий профілакторій
в т. ч. — в тому числі
ВУАН — Всеукраїнська академія наук
вуг. — вугільний
ВУНК — Всеукраїнська надзвичайна комісія
ВУЦВК — Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет
ВФП — Всесвітня федерація профспілок
ВЦВК - Всеросійський Центральний Виконавчий Комітет
ВШ — вища школа
га — гектар (з цифрою)
газ. — газета (з назвою)
ГА ООН — Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй
ГАТТ — Генеральна угода про тарифи і торгівлю
г-во — господарство
ГВП — Головна військова прокуратура
ГВР - Генеральна військова рада
ген. — генерал (з прізвищем), генеральний
генет. — генетичний
геогр. — географічний
геол. — геологічний
гіг. — гігієнічний
гл. — глава
год. — година
голл. — голландський
гол. чин. — головним чином
госп. — господарський
графол. — графологічний
грец. — грецький
гр-нин — громадянин
громад. — громадський
громадян. — громадянський
груд. — грудень, грудневий
груз. — грузинський
губ. — губернія (з назвою),
губернатор (з прізвищем), губернський
ГУЛАГ — скорочення від рос. Главное управление лагерей
гуманіт. — гуманітарний
Д. — Донецьк (у бібліографії)
д-ва — держава
дем. — демократичний
демогр. — демографічний
демп. — демпінговий
деп. — департамент (з назвою)
депут. — депутатський
див. — дивіться
дип. — дипломатичний
дис. — дисертація
дит. — дитячий
диференц. — диференційований
ДНД — добровільна народна дружина
дніпроп. — дніпропетровський
дод. — додаток, додатковий
докт. — доктор, докторський
док-ти — документи
докум. — документальний
досл. — дослідний
доц. — доцент
Дп. — Дніпропетровськ (у бібліографії)
ДПУ — Державне політичне управління
ДТП — дорожньо-транспортна пригода
д. чл. — дійсний член
екол. — екологічний
екон. — економічний
ЕКОСОР — Економічна і соціальна рада ООН
ест. — естонський
етногр. — етнографічний
євр. — єврейський
європ. — європейський
єгип. — єгипетський
ЄЕС — Європейське Економічне Співтовариство, Європейський Економічний Союз
СС — Європейський Союз
житом. — житомирський
жін. — жіночий
ЖК — Житловий кодекс
жовт. — жовтень, жовтневий
журн. — журнал (з назвою)
зав. — завідувач
заг. — загальний
загот. — заготівельний
ЗАГС — запис актів громадянського стану
закарп. — закарпатський
зак-во — законодавство
закін. — закінчив
закон. — законний
законод. — законодавчий
закорд. — закордонний
зап. — записки
запоріз. — запорізький
засн. — заснований, засновник
заст. — заступник
затв. — затверджений
зб. — збірник, збірка (з назвою)
з-д — завод
з. д. н. — заслужений діяч науки
з. д. н. і т. - заслужений діяч науки і техніки
зем. — земельний
земс. — земський
Зібр. — Зібрання (у бібліофафії)
ЗК — Земельний кодекс
ЗМІ — засоби масової інформації
ЗНТШ — Записки Наукового товариства імені Шевченка
зовн. — зовнішній
ЗОУНР — Західна область Української Народної Республіки
з. п. в. ш. — заслужений працівник вищої школи
ЗПУРСР (КМ України) — Збірник постанов і розпоряджень Уряду Української PCP (Кабінету Міністрів України)
ЗС — збройні сили
ЗУНР - Західноукраїнська Народна Республіка
Зх. — Захід
зх. — захід, західний
з. ю. — заслужений юрист
ідеол. — ідеологічний
ІКАО — Міжнародна організація цивільної авіації
іл. — ілюстрація
ім. — імені (з назвою)
ІМО — Міжнародна морська організація
імп. — імператор (з ім'ям), імператорський
ін. — інший, інші
інвест. — інвестиційний
інд. — індійський
індивід. — індивідуальний
індустр. — індустріальний
ІНО — інститут народної освіти
іноз. — іноземний
ін-т — інститут
Інтерпол — Міжнародна організація кримінальної поліції
інформ. — інформаційний
і т. д. — і так далі
і т. ін. — і таке інше
і т. п. — і тому подібне
К. — Київ (у бібліографії)
календ. — календарний
канд. — кандидат, кандидатський
катериносл. — катеринославський
катол. — католицький
каф. — кафедра
кварт. — квартирний, квартальний
квіт. — квітень, квітневий
КДБ — Комітет державної безпеки
кер. — керівний, керівник, керівництво
КЗпП — Кодекс законів про працю

кит. — китайський
кін. — кінець
кіровогр. — кіровоградський
КК — Кримінальний кодекс
КМ — Кабінет Міністрів
км — кілометр (з цифрою)
кн. — книга (з назвою або цифрою), князь (з ім'ям або прізвищем)
козац. — козацький
кол. — колишній
колг. — колгоспний
колег. — колегіальний
колект. — колективний
колон. — колоніальний
ком. — комуністичний
компет. — компетентний
комс. — комсомольський
конкр. — конкретний
конс. — консульський
конст. — конституційний
консульт. — консультативний
конт. — континентальний
контр. — контрольний
кооп. — кооперативний
кор. — кореспондент
коресп. — кореспондентський
корол. — королівський
КпАП — Кодекс про адміністративні правопорушення
КПЗ — кримінально-процесуальне законодавство
КПК — Кримінально-процесуальний кодекс
КпН — Кодекс про надра
КПРС — Комуністична партія Радянського Союзу
КПУ — Комуністична партія України
КпШС — Кодекс про шлюб та сім'ю
кред. — кредитний
крим. — кримінальний
КС — Конституційний суд
к-т — комітет
КТМ — Кодекс торговельного мореплавства
Л. — Львів (у бібліофафії)
лаб. — лабораторний
лат. — латинський
латис. — латиський
ленінгр. — ленінфадський
лип. — липень, липневий
лист. — листопад, листопадовий
лит. — литовський
лік. — лікувальний
ліквідац. — ліквідаційний
лінгв. — лінгвістичний
Літ. — Література (у бібліофафії)
літ. — літературний
ЛК — Лісовий кодекс
л-ра — література
луг. — луганський
люксемб. — люксембурзький
лют. — лютий, лютневий
м — метр
м. — місто (з назвою), море (з назвою)
М. — Москва (у бібліографії)
мм — міліметр
МАГАТЕ — Міжнародне агентство з атомної енергії
магдеб. — магдебурзький
магіст. — магістерський
майб. — майбутній
МАК — Морська арбітражна комісія
макед. — македонський
макс. — максимальний
матем. — математичний
мат-ли — матеріали
МБРР — Міжнародний банк реконструкції і розвитку
м-во — міністерство
МВС — міністерство внутрішніх справ
МВФ — Міжнародний валютний фонд
мекс. — мексиканський
мемор. — меморіальний
метод. — методичний
методол. — методологічний
мех. — механічний
МЗС — міністерство закордонних справ
микол. — миколаївський
мисл. — мисливський
мист-во — мистецтво
мін. — мінімальний, мінеральний
Мінюст — міністерство юстиції
міс. — місяць, місячний
МК — Митний кодекс
млн. — мільйон (з цифрою)
млрд. — мільярд (з цифрою)
мм — міліметр
ММК — Міжнародний морський комітет
м. н. — місце народження
МО — міністерство оборони
МОЗ — міністерство охорони здоров'я
мол. — молодший
молд. — молдовський
монаст. — монастирський
монг. — монгольський
моногр. — монографія
моноп. — монопольний
МОП — Міжнародна організація праці
моск. — московський
МСЕК — медико-соціальна експертна комісія
м. см. — місце смерті
МС ООН — Міжнародний суд Організації Об'єднаних Націй
МЮ — міністерство юстиції
НАВСУ — Національна академія внутрішніх справ України
навч. — навчальний, навчався
надзв. — надзвичайний
наз. — назва, називається
найб. — найбільший
НАН України — Національна Академія наук України
напр. — наприклад
нар. — народний, народився, народжений
нарком — народний комісар
наркомат — народний комісаріат
Наркомюст — народний комісаріат юстиції
нас. — населення
нас. п. — населений пункт
наст. — наступний
НАТО — Організація Північноатлантичного договору
НАФ — Національний архівний фонд
нац. — національний
нач. — начальник
НБУ — Національний банк України
НБУВ — Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
н.-д. — науково-дослідний
НДІ — науково-дослідний інститут
НДІСЕ — науково-дослідний інститут судової експертизи
невід. — невідомий
неврол. — неврологічний
н. е. — наша ера
нідерл. — нідерландський
Н.-Й. — Нью-Йорк (у бібліографії)
НКВС — народний комісаріат внутрішніх справ
НКЮ — народний комісаріат юстиції
новгор. — новгородський
норв. — норвезький
нормотв. — нормотворчий
н.-т. — науково-технічний
НТШ — Наукове товариство імені Шевченка
НЮАУ — Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого
О. — Одеса (у бібліографії)
о. — острів (з назвою)
ОАД — Організація американських держав
ОАЄ — Організація африканської єдності
обл. — область (з назвою), обласний
ОБСЄ — Організація з безпеки та співробітництва в Європі
обчисл. — обчислювальний
од. — одиниця
одес. — одеський
однойм. — однойменний
ок. — океан (з назвою)
окр. — окремий, округ (з назвою)
ООН — Організація Об'єднаних Націй
опубл. — опублікований
орг. — організаційний
орг-ція — організація
ОРД — оперативно-розшукова діяльність
ориг. — оригінальний
осв. — освітній
ост. — останній
ОУН — Організація українських націоналістів
офіц. — офіційний
п. — пункт
парлам. — парламентський
пасаж. — пасажирський
патол. — патологічний
п-в — півострів (з назвою)
Пг. — Петроград (у бібліографії)
Пд. — Південь
пд. — південь, південний
пед. — педагогічний
перейм. — перейменований
перекл. — переклад,
перекладений
перетв. — перетворений
перс. — перський
петерб. — петербурзький
ПК — Повітряний кодекс
пл. — площа
Пн. — Північ
пн. — північ, північний
пов. — повіт (з назвою), повітовий
под. — подібний
подат. — податковий
позашт. — позаштатний
пол. — половина
політол. — політологічний
полк. — полковник, полковий
полт. — полтавський
польс. — польський
пом. — помічник
пор. — порівняйте
португ. — португальський
пост. — постанова (з назвою), постійний
поч. — початок, початковий
правоохор. — правоохоронний
правосл. — православний
презид. — президентський
прибл. — приблизно
привід. — привілейований
прикорд. — прикордонний
прим. — примірник
прізв. — прізвище
пріорит. — пріоритетний
пров. — провінція (з назвою)
прод. — продовольчий
прокур. — прокурорський
пром. — промисловий
пром-сть — промисловість
протест. — протестантський
проф. — професор (з прізвищем)
профес. — професійний
профсп. — профспілковий
проц. — процент, процентний
процес. — процесуальний
псевд. — псевдонім
психол. — психологічний
р. — рік (з цифрою), річка (з назвою)
РА — Радянська армія
радіол. — радіологічний
ратиф. — ратифікований
ратифікац. — ратифікаційний
рац. — раціональний
РБ ООН — Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй
рев. — революційний
ред. — редактор, редакційний, редакція
репрес. — репресивний, репресований
респ. — республіканський
РЄ — Рада Європи
РКП(б) — Російська комуністична партія (більшовиків)
РМ — Рада міністрів
р-н — район (з назвою)
р. н. — рік народження
РНК — Рада народних комісарів
роб. — робочий, робітничий
розвід. - розвідувальний
росл. — рослинний
рост. — ростовський
РПЦ — Російська православна церква
рр. — роки (з цифрою)
РРФСР — Російська Радянська Федеративна Соціалістична Республіка
РСДРП — Російська соціал-демократична робітнича партія
р. см. — рік смерті
рум. — румунський
рус. — руський
РФ — Російська Федерація
рят. — рятувальний
с. — село (з назвою), сторінка (з цифрою)
сан. — санітарний
санат.-кур. — санаторно-курортний
сан.-гіг. — санітарно-гігієнічний
сарат. — саратовський
СБУ — Служба безпеки України
св. — святий
с. г. — сільське господарство
с.-д. — соціал-демократичний
севастоп. — севастопольський
сек. — секунда
секр. — секретний
секс. — сексуальний
сел. — селянський
серед. — середина, середній
серп. — серпень, серпневий
систем. — системний
системат. — систематичний
сільс. — сільський
сільськогосп. — сільськогосподарський
січ. — січень, січневий
сканд. — скандинавський
скороч. — скорочення, скорочений
служб. — службовий
см. — смерть, смертний (вирок)
смт — селище міського типу (з назвою)
СНД — Співдружність Незалежних Держав
СНІД — синдром набутого імунодефіциту
солд. — солдатський
СОТ - Світова організація торгівлі
соц. — соціалістичний
соціол. — соціологічний
СП — спільне підприємство
СПб. — Санкт-Петербург (у бібліографії)
спец. — спеціальний
специф. — специфічний
спеціаліз. — спеціалізований
співавт. — співавтор, співавторство
СРСР — Союз Радянських Соціалістичних Республік
ст. — стаття (з назвою), століття (з цифрою), станція (з назвою), старший
ств. — створений
студ. — студентський
сусп. — суспільний
сусп-во — суспільство
сусп.-політ. — суспільно-політичний
Сх. — Схід
сх. — схід, східний
США — Сполучені Штати Америки
с-ще — селище
т. — том, томи (з цифрою)
тат. — татарський
Тв. — Твори (у бібліографії)
твар. — тваринний
т-во — товариство
телегр. — телеграфний
телеф. — телефонний
теол. — теологічний
теор. — теоретичний
тер. — територія (з назвою), територіальний
термінол. — термінологічний
терноп. — тернопільський
терорист. — терористичний
тех. — технічний
технол. — технологічний
т. з. — так званий
тис. — тисяча, тисячоліття (з цифрою)
TOB — товариство з обмеженою відповідальністю
токсикол. — токсикологічний
торг. — торговельний, торговий
ТПВ — товариство з повною відповідальністю
ТПП — Торгово-промислова палата
трав. — травень, травневий
трансп. — транспортний
рет. — третейський
тр-т — транспорт
тур. — турецький
УААН — Українська академія аграрних наук
УАДУ — Українська академія державного управління при Президентові України
УАН — Українська академія наук
УАПЦ — Українська автокефальна православна церква
УВО — Українська військова організація
УВС — управління внутрішніх справ
УГКЦ — Українська греко-католицька церква
уділ. — удільний
ужгор. — ужгородський
УІЖ — «Український історичний журнал» (у бібліографії)
укр. — український
УМВБ — Українська міжбанківська валютна біржа
УНР — Українська Народна Республіка
ун-т — університет
УПА — Українська повстанська армія
упоряд. — упорядкування, упорядник
УПЦ — Українська православна церква
УПЦ КП — Українська православна церква Київського
патріархату
УПЦ МП — Українська православна церква Московського
патріархату
УРСР — Українська Радянська Соціалістична Республіка
УСДРП — Українська соціал-демократична робітнича партія
УСРР — Українська Соціалістична Радянська Республіка
утв. — утворений
УЦР — Українська Центральна Рада
уч-ще — училище
фактол. — фактологічний
фаш. — фашистський
федер. - федеральний
федерат. - федеративний
ферм. — фермерський
фіз. — фізичний
фізіол. — фізіологічний
філол. — філологічний
філос. — філософський
фін. — фінансовий, фінський
фотогр. — фотографічний
франц. — французький
ФРН — Федеративна Республіка Німеччина
ф-т — факультет
фундам. — фундаментальний
функц. — функціональний
X. — Харків (у бібліографії)
х. — хутір (з назвою)
Харків. — харківський
хв. — хвилина
Херсон. — херсонський
хмельн. — Хмельницький
хорв. — хорватський
христ. — християнський
хронол. — хронологічний
ЦВК — Центральний Виконавчий Комітет, Центральна виборча комісія
ЦДІА — Центральний державний історичний архів
цив. — цивільний
ЦивК — Цивільний кодекс
ЦК — центральний комітет
ЦПЗ — цивільно-процесуальне законодавство
ЦПК — Цивільний процесуальний кодекс
ЦР — Центральна Рада
ЦСУ — Центральне статистичне управління
ч. — частина (з цифрою)
черв. — червень, червневий
черкас. — черкаський
чернів. — чернівецький
черніг. — чернігівський
ЧКУ — Червона книга України
чл.-кор. — член-кореспондент (з прізвищем)
чол. — чоловік (з числом), чоловічий
швейц. — швейцарський
шт. — штат (з назвою), штатний
ювіл. — ювілейний
югосл. — югославський
ЮНЕСКО — Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури
ЮНКТАД — Конференція ООН з торгівлі і розвитку
ЮНСІТРАЛ - Комісія ООН з права міжнародної торгівлі
юрид. — юридичний


У прикметниках і дієприкметниках допускається відсікання закінчень із суфіксами: -авн/ій, -альн/ий, -анськ/ий, -ев/ий, -енськ/ий, -ивн/ий, -ичн/ий, -ицьк/ий, -ійн/ий, -ійськ/ий, -ічн/ий, -н/ий, -н/ій, -ован/ий, -ов/ий, -овн/ий, -ськ/ий, -яльн/ий, -ян/ий, -янськ/ий та ін. (напр.: старод., центр., партиз., місц., рівн., нормат., факт., представн., реліг., італ., етн., сучас, худож., ілюстр., наук., гол., київ., порівн., вітчизн., рад. та ін.).


 
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
  АННОТАЦІЯ   [а-ад]   [аж-анар]   [анаф-аск]   [асо-ая]   [б-бен]   [бер-брак]   [брат-бюр]   [в-вер]   [вес-вис]   [вит-віз]   [вій-вод]   [воє-в'яз]   [г-герб]   [гере-гос]   [гот-гуц]   [д-демаг]   [демар-державна тер]   [державна цер-десп]   [десят-дій]   [діл-доз]   [док-дяк]   [е]   [є]   [ж]   [з-зам]   [зан-звід]   [звіл-зім]   [зіо-зяб]   [і-інов]   [іноз-іщ]   [й]   [к-карц]   [кас-київ]   [кий-колг]   [коле-ком]   [кон-конкуб]   [конкур-конто]   [контр-корс]   [кору-крип]   [крис-кюч]   [л-лісов]   [лісог-ляш]   [м-маса]   [масл-мих]   [миш-між]   [мік-мой]   [мол-м'ян]   [н-наук]   [наур-необ]   [неод-нюр]   [о-округ]   [окруж-оріх]   [орлан-ощ]   [п-пасп]   [п-пасп]   [паст-пер]   [пес-піс]   [піч-пози]   [позн-посаг]   [посад-правн]   [право-предм]   [предс-примір]   [примус-прон]   [проп-п'ят]   [р-регл]   [регрес-рибак]   [рибал-розум]   [розш-рят]   [с-сев]   [сег-сир]   [сис-сміт]   [смол-співдруж]   [співстрах-стіч]   [стог-суддя]   [судеб-сюр]   [т-тех]   [тим-тор]   [тот-тяж]   [у-уман]   [умис-уяв]   [ф-фой]   [фок-ф'юч]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]   [_А-В]   [_Г-З]   [_І-С]   [__Лат A-B]   [__Лат C]   [__Лат D]   [__Лат E-F]   [__Лат G-I]   [__Лат J]   [__Лат L-M]   [__Лат N-O]   [__Лат P]   [__Лат Q-R]   [__Лат S-T]   [__Лат U-V]