Навигация
Повернись живим
 
аг-акс
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПОДІЛ УКРАЇНИ [АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ УКРАИНЫ]

- поділ території держави на адміністра-тивно-територіальні одиниці з метою раці-ональної організації державного та громад-ського управління регіонами, народним гос-подарством, загалом політичним і культур-ним життям. При здійсненні А.-т.п. врахо-вується розміщення продуктивних сил, роз-виток економіки, густота населення, харак-тер шляхів сполучення, зручність забезпе-чення оперативного керівництва роботою органів управління низов ої ланки тощо. З 1932 р. в Україні діє триступенева система А.-т.п.: область-район-сільрада. В 1991 р. на базі Кримської області, враховуючи національний склад її населення, його куль-туру й побут, а також історично-політичні особливості, створена Автономна Республіка Крим. За станом на 1 січня 1999 р. Україна поділяється на: Автономну Республіку Крим, 24 області (Вінницьку, Волинську, Дніпропе-тровську, Донецьку, Житомирську, Закар-патську, Запорізьку, Івано-Франківську, Ки-ївську, Кіровоградську, Луганську, Львівську, Миколаївську, Одеську, Полтавську, Рівнен-ську, Сумську, Тернопільську, Харківську, Хер-сонську, Хмельницьку, Черкаську, Чернівець-ку, Чернігівську), має два міста державного підпорядкування (Київ та Севастополь), 490 районів ,165 міст обласного і 279 міст район-ного підпорядкування, 903 селища міського типу та 28 833 сільські населені пункти. Змі-ни до А.-т.п. України можуть вноситися Вер-ховною Радою України. 
Економічна енциклопедія
  [ АННОТАЦИЯ]   [а-ав]   [аг-акс]   [акт-альт]   [альф-апат]   [апел-ах]   [б-банків]   [банкір-біх]   [бла-бюр]   [в-ввіз]   [вед-вир]   [вис-відс]   [відт-вхід]   [г-гоме]   [гомо-гуф]   [д-ден]   [деп-диве]   [диві-дій]   [діл-дум]   [е-експон]   [експор-еш]   [є]   [ж]   [з-замов]   [замор-збут]   [звед-зус]   [і-інв]   [інд-іні]   [інк-інтерн]   [інтерп-йох]   [к-квит]   [квін-колег]   [колек-комуна]   [комуні-конто]   [контр-кор]   [кос-к'ят]   [л-ліз]   [лік-ляс]   [м-мас]   [мат-мин]   [мис-мін]   [мір-мун]   [н-нев]   [нег-нож]   [ном-нью]   [о-обс]   [обу-опт]   [опц-ощ]   [п-піб]   [пів-под]   [пож-пос]   [пот-пров]   [прог-п'ят]   [р-ред]   [рее-рен]   [рео-риз]   [рик-рит]   [рів-рух]   [с-сел]   [сем-сім]   [сіт-спож]   [спон-стрип]   [стріч-сюр]   [т-тін]   [тов-тур]   [у]   [ф-фін]   [фіо-фун]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]