Навигация
Повернись живим
 
б-банків
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

БАЛАНСОВИЙ МЕТОД [БАЛАНСОВЫЙ МЕТОД]

- метод обробки й аналізу даних, який ґрунтується на використанні рівності цілого відповідній сумі частин або рівності при-росту відповідної різниці, що складається з двох частин - "прибутку" (лівої) і "видатку" (правої). Збалансованість планів досягаєть-ся шляхом вдосконалення системи нату-ральних і вартісних балансів, балансів ви-робничих потужностей, балансів трудових ресурсів тощо. Б.м. застосовується в еконо-мічному аналізі статистичних розрахунків і сукупності цих розрахунків. Це система роз-рахунків і сукупності їх способів для забезпе-чення узгодженості взаємопов'язаних по-казників потреби суспільства (галузі, під-приємства) з наявними ресурсами. В еконо-мічній практиці за радянських часів Б.м. використовувався для забезпечення необ-хідної пропорційності розвитку народного господарствау вигляді системи балансів, що відповідала різноманітності економічних пропорцій (певним співвідношенням) між окремими сферами і галузями матеріально-го виробництва. Напр., співвідношення між продукцією споживання і продукцією вироб-ничого призначення, як загалом у суспільно-му виробництві між нагромадженням і спо-живанням, так і між окремими галузями народного господарства, між основним та допоміжним виробництвом тощо. Система економічних балансів складалась з матері-альних балансів, вартісних балансів і балан-сів трудових ресурсів. За їх допомогою вста-новлювались натурально-вартісні зв'язки окремих галузей і виробництв, співвідношен-ня в розподілі національного доходу, прибут-ків і видатків держави, грошових доходів і витрат населення тощо. З переорієнтацією і реформуванням економіки, переходом дер-жави на ринкові засади Б.м. ширше засто-совуються при розробці бізнес-планів роз-витку окремих галузей, виробництв, підпри-ємств, фірм. Застосування Б.м. в економічній практиці пов'язується з підвищенням ефек-тивності всього суспільного виробництва. 
Економічна енциклопедія
  [ АННОТАЦИЯ]   [а-ав]   [аг-акс]   [акт-альт]   [альф-апат]   [апел-ах]   [б-банків]   [банкір-біх]   [бла-бюр]   [в-ввіз]   [вед-вир]   [вис-відс]   [відт-вхід]   [г-гоме]   [гомо-гуф]   [д-ден]   [деп-диве]   [диві-дій]   [діл-дум]   [е-експон]   [експор-еш]   [є]   [ж]   [з-замов]   [замор-збут]   [звед-зус]   [і-інв]   [інд-іні]   [інк-інтерн]   [інтерп-йох]   [к-квит]   [квін-колег]   [колек-комуна]   [комуні-конто]   [контр-кор]   [кос-к'ят]   [л-ліз]   [лік-ляс]   [м-мас]   [мат-мин]   [мис-мін]   [мір-мун]   [н-нев]   [нег-нож]   [ном-нью]   [о-обс]   [обу-опт]   [опц-ощ]   [п-піб]   [пів-под]   [пож-пос]   [пот-пров]   [прог-п'ят]   [р-ред]   [рее-рен]   [рео-риз]   [рик-рит]   [рів-рух]   [с-сел]   [сем-сім]   [сіт-спож]   [спон-стрип]   [стріч-сюр]   [т-тін]   [тов-тур]   [у]   [ф-фін]   [фіо-фун]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]