Навигация
Повернись живим
 
бла-бюр
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК [БУХГАЛТЕР-СКИЙ УЧЕТ]

- певна система суцільного, неперервного, взаємопов'язаного докумен-тального спостереження і контролю за гос-подарською діяльністю підприємств, фірм, організацій, установ, об'єднань, галузей і народного господарства в цілому. Здійсню-ється у грошовій формі. Б.о. ґрунтується на методі, який включає систему способів і прийомів: баланс, рахунки, подвійний за-пис, документацію, інвентаризацію та уза-гальнення даних поточного обліку. В кожній ланці народного господарства всі господар-ські операції фіксуються в документах уста-новленого змісту і форми. На їх підставі всі господарські операції об'єднуються та уза-гальнюються в рахунках в економічно одно-рідні групи, що дає можливість здійснювати контроль за наявністю і рухом коштів. Вза-ємозв'язок рахунків, який визначається ха-рактером операцій, називається кореспон-денцією рахунків. Наприкінці кожного міся-ця за даними рахунків складається бухгал-терський баланс. Рахунки мають двосторон-ню форму: ліва сторона - дебет, права - кредит. Рахунки, на яких обліковуються кошти (основні засоби, сировина, матеріа-ли, паливо, готова продукція, готівка та ін.), називають активними, а рахунки, на яких обліковуються джерела формування коштів (статутний фонд, банківські позики, прибу-ток тощо),- пасивними. У цьому полягає суть подвійного запису: грошова сума, яка відповідає кожній господарській операції, записується двічі (в дебет та в кредит одно-го або кількох рахунків). У дебеті активних рахунків обліковується збільшення ціннос-тей або витрат, а в кредиті - зменшення їх. У пасивних рахунках навпаки: в дебеті - зменшення одержаних коштів, а в кредиті - збільшення. З розширенням економічних зв'язків з державами, що входять до ЄС, та іншими країнами світу виникла необхід-ність привести Б.о. в Україні у відповідність із міжнародною практикою. 
Економічна енциклопедія
  [ АННОТАЦИЯ]   [а-ав]   [аг-акс]   [акт-альт]   [альф-апат]   [апел-ах]   [б-банків]   [банкір-біх]   [бла-бюр]   [в-ввіз]   [вед-вир]   [вис-відс]   [відт-вхід]   [г-гоме]   [гомо-гуф]   [д-ден]   [деп-диве]   [диві-дій]   [діл-дум]   [е-експон]   [експор-еш]   [є]   [ж]   [з-замов]   [замор-збут]   [звед-зус]   [і-інв]   [інд-іні]   [інк-інтерн]   [інтерп-йох]   [к-квит]   [квін-колег]   [колек-комуна]   [комуні-конто]   [контр-кор]   [кос-к'ят]   [л-ліз]   [лік-ляс]   [м-мас]   [мат-мин]   [мис-мін]   [мір-мун]   [н-нев]   [нег-нож]   [ном-нью]   [о-обс]   [обу-опт]   [опц-ощ]   [п-піб]   [пів-под]   [пож-пос]   [пот-пров]   [прог-п'ят]   [р-ред]   [рее-рен]   [рео-риз]   [рик-рит]   [рів-рух]   [с-сел]   [сем-сім]   [сіт-спож]   [спон-стрип]   [стріч-сюр]   [т-тін]   [тов-тур]   [у]   [ф-фін]   [фіо-фун]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]