Навигация
Повернись живим
 
вис-відс
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

ВИСТАВКИ ПРОМИСЛОВІ (ВЫСТАВКИ ПРОМЫШЛЕННЫЕ]

- промислові вироби України від 20-х років XIX ст. демонструва-лися як на українських, так і на загальноро-сійських виставках. Продукція українських товаровиробників представлялась у росій-ських виставкових відділах. Це були продук-ти праці українських доморобів (кустарів), де найкраще були представлені ткацтво, ви-шивки, одяг, гончарні, кушнірські, дерев'я-ні вироби. У 1913 р. в Києві проведено все-російську виставку з експозицією україн-ських народно-мистецьких виробів, преси, наукових видань, у т. ч. і з Галичини. У Західній Україні перша господарсько-промислова виставка відбулася у Коломиї (1880 р.). Потім народні вироби було пред-ставлено в Тернополі (1887 р.) та у Коломиї (1912, 1913 рр.). Силами українських еміг-рантів представлялись їхні вироби і на аме-риканському континенті. У Нью-Йорку вперше від початку української еміграції був створений відділ народних виробів україн-ців греко-католиків Америки. Із заснуван-ням 1888 р. Мистецько-Промислового му-зею в Києві була відкрита постійна В.п. У цьому ж музеї 1917р. з ініціативи Союзу земств і міст була влаштована виставка ори-гінальних зразків народної творчості "Шту-ка Буковини й Галичини". У період індустріалізації України за радян-ських часів виставки набувають дещо іншо-го характеру. На перший план у них вихо-дить продукція фабрично-заводського виго-товлення. Окрім принагідних В.п., влашто-ваних заводами, трестами, в 1925 р. були створені постійні промислово-показові вис-тавки в Харкові, Одесі та інших містах. Влаштовувались обласні, загальнопромис-лові виставки і виставки, присвячені демон-страції певних досягнень (напр., досягнень післявоєнної відбудови промисловості). Особливе значення надається виставкам на західних українських землях. Так,у 1926р. у Станіславі відкрито "Український Ярма-рок", 1935 р. в Музеї НТШ (Львів) відбулася виставка народних тканин і гапіїв, у 1936 р. кооперативом "Українське Народне Мистец-тво" влаштований показ одягу з демонстра-цією народних обрядів. У виставці 'Торгів східних" у Львові беруть участь такі україн-ські кооперативні організації, як "Сільський Господар", "Українське народне мистецтво", "Гуцульщина" (Косів) та ін. У 1937 р. відбу-лась велика виставка українських коопера-тивних фірм у Чернівцях. Нині в Україні щорічно проводяться різні всеукраїнські й міжнародні виставки з ме-тою розширення міжрегіональних і міжна-родних зв'язків. Виставковий бізнес набуває все більшого значення як у внутрідержавно-му, так і у міжнародному масштабах. 
Економічна енциклопедія
  [ АННОТАЦИЯ]   [а-ав]   [аг-акс]   [акт-альт]   [альф-апат]   [апел-ах]   [б-банків]   [банкір-біх]   [бла-бюр]   [в-ввіз]   [вед-вир]   вис-відс   [відт-вхід]   [г-гоме]   [гомо-гуф]   [д-ден]   [деп-диве]   [диві-дій]   [діл-дум]   [е-експон]   [експор-еш]   [є]   [ж]   [з-замов]   [замор-збут]   [звед-зус]   [і-інв]   [інд-іні]   [інк-інтерн]   [інтерп-йох]   [к-квит]   [квін-колег]   [колек-комуна]   [комуні-конто]   [контр-кор]   [кос-к'ят]   [л-ліз]   [лік-ляс]   [м-мас]   [мат-мин]   [мис-мін]   [мір-мун]   [н-нев]   [нег-нож]   [ном-нью]   [о-обс]   [обу-опт]   [опц-ощ]   [п-піб]   [пів-под]   [пож-пос]   [пот-пров]   [прог-п'ят]   [р-ред]   [рее-рен]   [рео-риз]   [рик-рит]   [рів-рух]   [с-сел]   [сем-сім]   [сіт-спож]   [спон-стрип]   [стріч-сюр]   [т-тін]   [тов-тур]   [у]   [ф-фін]   [фіо-фун]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]