Навигация
Повернись живим
 
інтерп-йох
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

ІНФОРМАЦІЯ ЕКОНОМІЧНА [ИНФОРМАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ)

- сукупність відо-мостей. що відображають економічні про-цеси. Джерелами інформації є виробничі процеси, процеси обігу матеріальних цін-ностей, коштів, товарних та фінансових ре-сурсів, трудових ресурсів тощо. Єдиний по-пк І.е. поділяють на інформацію, яка: 1) че редує виробничому процесові; 2) фіксує ви-робничу діяльність; 3) відображає резуль-тати господарської діяльності. Отже, струк-турними компонентами потоку її є вихідні, проміжні й результативні дані. Відповідно до стадій виникнення І.е. може бути первин-ною і вторинною. Первинна І.е. виникає в процесі виробництва, розподілу й спожи-вання матеріальних благ, у ході проведення науково-дослідних робіт тощо. Вторинна- результат опрацювання первинної інфор-мації, поділяється на проміжну й резуль-тативну. Прийняття остаточних рішень здійснюється на основі результативної вто-ринної І.е. Відповідно до форми подання І.е. буває: текстовою, табличною, графічною, цифровою і змішаною. Залежно від мети ви-користання- облікова, планова, прогнозна, диспетчерська, нормативна, звітна й аналі-тично-прогностична. Застосування комп'-ютерної техніки розширило можливості одержання, оцінки, обробки, узагальнення та використання І.е. 
Економічна енциклопедія
  [ АННОТАЦИЯ]   [а-ав]   [аг-акс]   [акт-альт]   [альф-апат]   [апел-ах]   [б-банків]   [банкір-біх]   [бла-бюр]   [в-ввіз]   [вед-вир]   [вис-відс]   [відт-вхід]   [г-гоме]   [гомо-гуф]   [д-ден]   [деп-диве]   [диві-дій]   [діл-дум]   [е-експон]   [експор-еш]   [є]   [ж]   [з-замов]   [замор-збут]   [звед-зус]   [і-інв]   [інд-іні]   [інк-інтерн]   [інтерп-йох]   [к-квит]   [квін-колег]   [колек-комуна]   [комуні-конто]   [контр-кор]   [кос-к'ят]   [л-ліз]   [лік-ляс]   [м-мас]   [мат-мин]   [мис-мін]   [мір-мун]   [н-нев]   [нег-нож]   [ном-нью]   [о-обс]   [обу-опт]   [опц-ощ]   [п-піб]   [пів-под]   [пож-пос]   [пот-пров]   [прог-п'ят]   [р-ред]   [рее-рен]   [рео-риз]   [рик-рит]   [рів-рух]   [с-сел]   [сем-сім]   [сіт-спож]   [спон-стрип]   [стріч-сюр]   [т-тін]   [тов-тур]   [у]   [ф-фін]   [фіо-фун]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]