Навигация
 
комуні-конто
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

КОНКУРЕНЦІЯ [КОНКУРЕНЦИЯ]

- 1. Змагальність підприємців, коли їхні самостійні дії обмежують можливості кож-ного з них впливати на загальні умови реа-лізації товарів на ринку і стимулюють вироб-ництво тих товарів, які потребує споживач. 2. Основна об'єктивна закономірність то-варного виробництва, ринкової економіки, що проявляється у боротьбі (змаганні) то-варовиробників, організацій і установ ви-робничої і невиробничої сфери за к ращі умови виробництва і збуту товарів та послуг, завоювання кращих умов і пріоритетів на ринку з метою досягнення максимальних прибутків. За умов вільного підприємниц-тва конкуренція як рушійна сила прогресу здійснюється у різних формах: диверсифі-кації виробництва, підвищення якості і кон-курентоспроможності продукції, у впрова-дженні науково-технічних досягнень у під-приємницьку практику, зростанні ефектив-ності праці. Вона є об'єктивною передумо-вою економічного розвитку та кращого за-доволення потреб населення. Українська держава з перших років незалежності роз-глядає підтримку економічної конкуренції та боротьбу з монополізмом як найважливі-ший шлях побудови розвиненої ринкової економіки. Конституція України встанов-лює, що держава забезпечує захист конку-ренції у підприємницькій діяльності. Не до-пускаються зловживання монопольним становищем на ринку, неправомірне обме-ження конкуренції та недобросовісна конку-ренція. 
Економічна енциклопедія
  [ АННОТАЦИЯ]   [а-ав]   [аг-акс]   [акт-альт]   [альф-апат]   [апел-ах]   [б-банків]   [банкір-біх]   [бла-бюр]   [в-ввіз]   [вед-вир]   [вис-відс]   [відт-вхід]   [г-гоме]   [гомо-гуф]   [д-ден]   [деп-диве]   [диві-дій]   [діл-дум]   [е-експон]   [експор-еш]   [є]   [ж]   [з-замов]   [замор-збут]   [звед-зус]   [і-інв]   [інд-іні]   [інк-інтерн]   [інтерп-йох]   [к-квит]   [квін-колег]   [колек-комуна]   [комуні-конто]   [контр-кор]   [кос-к'ят]   [л-ліз]   [лік-ляс]   [м-мас]   [мат-мин]   [мис-мін]   [мір-мун]   [н-нев]   [нег-нож]   [ном-нью]   [о-обс]   [обу-опт]   [опц-ощ]   [п-піб]   [пів-под]   [пож-пос]   [пот-пров]   [прог-п'ят]   [р-ред]   [рее-рен]   [рео-риз]   [рик-рит]   [рів-рух]   [с-сел]   [сем-сім]   [сіт-спож]   [спон-стрип]   [стріч-сюр]   [т-тін]   [тов-тур]   [у]   [ф-фін]   [фіо-фун]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]