Навигация
 
спон-стрип
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

СТАТИСТИКА [СТАТИСТИКА]

- наука, яка вив-чає кількісний бік масових суспільно-еконо-мічних явищ і процесів у взаємозв'язках і взаємозумовленості, а також у нерозривно-му зв'язку з якісною стороною їх, досліджує кількісне відображення закономірностей суспільного розвитку в конкретних умовах місця і часу. Методологічними основами С. є: статистичне спостереження; зведення й групування статистичних матеріалів; ме-тоди побудови таблиць, графіків, дина-мічних рядів; обчислення й застосування абсолютних, відносних і середніх величин, індексів; методи аналізу статистичних матеріалів; застосування балансового ме-тоду статистичного вивчення; математична статистика, що вивчає математичні методи систематизації, обробки і використання статистичних даних для наукових і прак-тичних висновків, тощо. Збирання інформації сягає найдавніших часів, спочатку мало тільки практичний ха-рактер, а пізніше здобуло солідну наукову основу. Уже в середині XIX ст. в університе-тах України були кафедри С. Першим про-фесором С.вУкраїні був С.Рославський-Пет-ровський у Харкові. Вагомий внесок у роз-виток С. зробив Д. Жуковський, який роз-робив теоретичні основи і створив систему статистичних показників. Існувала земська С. - статистичні дослідження земств, що містили переважно матеріали про стан сіль-ського господарства і про соціально-еконо-мічні процеси на селі. Статистичні бюро, створені при земствах, проводили статис-тичні переписи селянських господарств, кустарних промислів, обстеження бюдже-тів, описи нерухомого майна селян тощо. У статистичних бюро працювало чимало відо-мих українських статистиків і культурних діячів. Серед них-К. Воблий, І. Миклашев-ський, С. Подолинський, Ф. Щербина, М. Птуха, М. Коцюбинський, І. Франко, М. Пав-лик та ін. Українські вчені зробили значний внесок у розвиток світової статистичної на-уки, зокрема теоретичної і математичної С. Нині С. ґрунтується на звітності, що її готу-ють усі органи, підприємства, установи й організації за встановленим порядком і у встановлені строки відповідно до інструкцій та методичних розробок Держкомстату Ук-раїни. За своїм змістом С. поділяється на демографічну, економічну, банківську,соці-альну, санітарну, судову, біологічну, тех-нічну тощо. 
Економічна енциклопедія
  [ АННОТАЦИЯ]   [а-ав]   [аг-акс]   [акт-альт]   [альф-апат]   [апел-ах]   [б-банків]   [банкір-біх]   [бла-бюр]   [в-ввіз]   [вед-вир]   [вис-відс]   [відт-вхід]   [г-гоме]   [гомо-гуф]   [д-ден]   [деп-диве]   [диві-дій]   [діл-дум]   [е-експон]   [експор-еш]   [є]   [ж]   [з-замов]   [замор-збут]   [звед-зус]   [і-інв]   [інд-іні]   [інк-інтерн]   [інтерп-йох]   [к-квит]   [квін-колег]   [колек-комуна]   [комуні-конто]   [контр-кор]   [кос-к'ят]   [л-ліз]   [лік-ляс]   [м-мас]   [мат-мин]   [мис-мін]   [мір-мун]   [н-нев]   [нег-нож]   [ном-нью]   [о-обс]   [обу-опт]   [опц-ощ]   [п-піб]   [пів-под]   [пож-пос]   [пот-пров]   [прог-п'ят]   [р-ред]   [рее-рен]   [рео-риз]   [рик-рит]   [рів-рух]   [с-сел]   [сем-сім]   [сіт-спож]   [спон-стрип]   [стріч-сюр]   [т-тін]   [тов-тур]   [у]   [ф-фін]   [фіо-фун]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]