Навигация
 
спон-стрип
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

СТАТИСТИЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ [СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ]

- перший етап 1 найважливіший метод статистично-го дослідження, що полягає в систематич-ній реєстрації 1 планомірному збиранні ві-домостей про суспільно-економічні факти і явища. Основною формою С.с. є статистич-на звітність (див. Статистична звіт-ність]. Об'єктом спостереження виступає сукупність одиниць досліджуваного явища, про які збирають статистичні відомості (напр., сукупність підприємницьких струк-тур, фірм тощо). Одиницею спостережен-ня є первинна одиниця об'єкта С.с., ознаки якої підлягають реєстрації (напр., житель країни - при проведенні перепису населення, сім'я - при вивченні сімейних бюдже-тів). Програма спостереження включає перелік чітко сформульованих питань. На її основі складають статистичний форму-ляр- документ, в якому викладені питання програми. Статистичні формуляри мають різні назви: картка, форма звітності, бланк, переписний лист тощо. Розрізняють С.с. поточне (проводять систематично, безпе-рервно або через короткі проміжки часу), періодичне (облік фактів за станом на певну дату або за певний період) та одноразове (одержання даних в одноразовому порядку без додержання суворої періодичності). За способом обліку фактів С.с. поділяють на безпосереднє (одиниці спостереження та їх ознаки реєструють безпосереднім підрахун-ком, оглядом, вимірюванням, зважуванням тощо), документальне (використання доку-ментів оперативного й бухгалтерського об-ліку) та опитування (заповнення сгатисгич-них формулярів зі слів опитуваних). 
Економічна енциклопедія
  [ АННОТАЦИЯ]   [а-ав]   [аг-акс]   [акт-альт]   [альф-апат]   [апел-ах]   [б-банків]   [банкір-біх]   [бла-бюр]   [в-ввіз]   [вед-вир]   [вис-відс]   [відт-вхід]   [г-гоме]   [гомо-гуф]   [д-ден]   [деп-диве]   [диві-дій]   [діл-дум]   [е-експон]   [експор-еш]   [є]   [ж]   [з-замов]   [замор-збут]   [звед-зус]   [і-інв]   [інд-іні]   [інк-інтерн]   [інтерп-йох]   [к-квит]   [квін-колег]   [колек-комуна]   [комуні-конто]   [контр-кор]   [кос-к'ят]   [л-ліз]   [лік-ляс]   [м-мас]   [мат-мин]   [мис-мін]   [мір-мун]   [н-нев]   [нег-нож]   [ном-нью]   [о-обс]   [обу-опт]   [опц-ощ]   [п-піб]   [пів-под]   [пож-пос]   [пот-пров]   [прог-п'ят]   [р-ред]   [рее-рен]   [рео-риз]   [рик-рит]   [рів-рух]   [с-сел]   [сем-сім]   [сіт-спож]   [спон-стрип]   [стріч-сюр]   [т-тін]   [тов-тур]   [у]   [ф-фін]   [фіо-фун]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]