Навигация
Повернись живим
 
вес-вис
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

ВИБОРЧІ ДОКУМЕНТИ

- письм. документи, що свідчать про певні юрид. факти й статус суб'єктів виборчого процесу та породжують юрид. наслідки. Відповідно до Закону «Про вибори народних депутатів України» (1997), Закону «Про вибори Президента України» (1991) та ін. актів виб. зак-ва України осн. видами В. д. є: списки виборців, виборчий бюлетень; протоколи дільничних комісій про результати голосування на дільниці; передвиборні плакати кандидатів; посвідчення кандидатів, уповноважених осіб політ, партій, виборчих блоків партій, довірених осіб кандидатів; тимчасові посвідчення про обрання.

СПИСОК ВИБОРЦІВ — документ офіц. реєстрації осіб, які мають право голосу. Розрізняють два види реєстрації виборців: публічна (обов'язкова) та особиста (добровільна). Добровільне складання списків виборців запроваджено у США, Франції. Виборець сам реєструється у відповідному органі. Проте це призводить до істотного звуження кількості потенц. електорату. Публічна реєстрація має два різновиди. Перший, коли виб. списки складаються шляхом обходу офіц. посад, особами мешканців міст і сіл (цей різновид застосовується у Великобританії, Канаді та ін.). Другий різновид — т. з. примусовий порядок реєстрації, коли органи держ. влади, маючи відомості про населення підвідомчої території, подають їх списки виб. органам. Такий порядок діє у Німеччині, Швеції, Швейцарії, у пострад. країнах.

Публічна реєстрація виборців (другий різновид) застосовується і в Україні. В заг. порядку списки виборців складаються викон. органами сільс, селищ., міських, районних у містах (де вони утворені) рад, а в містах Києві і Севастополі — відповідними місцевими державними адміністраціями, передбаченими Конституцією України, по кожній виборчій дільниці. Списки виборців-військовослужбовців, які голосують на виб. дільницях, розташованих за межами військових частин, подаються командирами військ, частин до виконавчого комітету відповідних сільс, селиш., міських, районних у містах (де вони утворені) рад, а в містах Києві і Севастополі — до відповідних місц. держ. адміністрацій, передбачених Конституцією України.

Списки виборців, підписані керівником викон. органу відповідної сільс, селищ., міської, районної у місті (де її утворено) ради, а в містах Києві та Севастополі — головами відповідних місц. держ. адміністрацій, передаються дільничним виборчим комісіям не пізніше як за 45 днів до дня виборів. Законодавством України передбачено також випадки особливого складання списків виборців для військовослужбовців та членів їх сімей, ін. виборців, які тимчасово перебувають на день виборів за межами виборчої дільниці, до списку виборців якої вони занесені. Відповідальність за достовірність, повноту, своєчасність передачі списків виборців дільничним виб. комісіям несе особа, яка їх підписала.

Дільнична виб. комісія уточнює списки виборців, після чого вони підписуються головою та секретарем комісії, не пізніш як за 15 днів до дня виборів подаються для заг. ознайомлення, а також для перевірки їх правильності. Виборці, які прибули на тер. виб. дільниці після уточнення списків виборців, включаються дільничною виб. комісією до списку виборців на підставі документів, що засвідчують їх особу та місце проживання.

До списків виборців включаються всі гр-ни

України, яким на день виборів виповнюється 18 років та які на момент складання списку постійно проживають на території відповідної виб. дільниці і мають право голосу. За відсутності точних відомостей про дату (місяць і день) народження громадянина вважається, що він нар. 1 січня відповідного року.

ВИБОРЧИЙ БЮЛЕТЕНЬ - документ передбаченої законом форми, за яким проводиться голосування і здійснюється підрахунок голосів на виборчих дільницях. Розрізняють офіційний і неофіц. виборчий бюлетень. У Франції, напр., неофіц. бюлетень друкується кандидатами, в Норвегії — партіями, що балотуються. Ним може бути аркуш чистого паперу. Проте в більшості країн, у т. ч. в Україні, використовуються тільки офіц. виборчі бюлетені.

ПРОТОКОЛИ ВИБОРЧИХ КОМІСІЙ про результати голосування — первинні документи звітності про підрахунок голосів у ході голосування на виб. дільницях. Ці документи звітності є загальними для всіх видів виборів. Форми протоколів розробляються тер. виборчими комісіями, зокрема в Україні — Центральною виборчою комісією (ЦВК). У протоколах зазначаються: найменування і номер виб. дільниці, заг. кількість виборців, зареєстрованих на виб. дільниці; кількість одержаних на дільницю бюлетенів; кількість невикористаних бюлетенів; кількість виборців, які отримали виб. бюлетені; кількість, виборців, які взяли участь у голосуванні. На виборах народних депутатів України в протоколах дільничних комісій вказуються також кількість голосів, поданих за кожного кандидата у депутати по одно-мандат. виборчому округу, або кількість голосів, поданих за кожен список кандидатів у депутати від політ, партії, виборчих блоків партій по багатомандатному загальнодерж. виб. округу. На виборах Президента України зазначається кількість голосів, поданих за кожного кандидата у Президенти України. Протоколи дільничної виб. комісії складаються у 3 прим, і підписуються головою, заст. голови, секретарем та всіма членами комісії. До них долучаються окр. думки членів комісії, викладені письмово, письм. заяви та скарги, що надійшли з приводу підрахунку голосів, та рішення, які комісія ухвалила в результаті їх розгляду. Перший примірник протоколу разом із пакетами виб. бюлетенів та контрольних талонів негайно надсилається до окружної виб. комісії, другий — зберігається у секретаря дільничної виб. комісії, третій — відразу вивішується для заг. ознайомлення у приміщенні дільничної виб. комісії.

ПЕРЕДВИБОРНІ ПЛАКАТИ КАНДИДАТІВ — документи офіц. представлення виб. комісіями кандидатів на виборах. Відповідно до Закону «Про вибори народних депутатів України» (1997) ЦВК за рахунок коштів, що виділяються з Держ. бюджету України на проведення виб. кампанії у багатомандатному загальнодерж. виб. окрузі, не пізніше як за 60 днів до дня виборів забезпечує виготовлення передвиб. плакатів політ, партій, виб. блоків партій, списки кандидатів у депутати від яких зареєстровані, з розрахунку 5 прим, на кожну виб. дільницю. Відповідний плакат може бути виготовлений у більшій кількості за рахунок коштів виб. фонду політ, партії, виб. блоку партій. ЦВК погоджує з представником політ, партії, виб. блоку партій текст передвиб. плаката, підготовлений політ, партією, виб. блоком партій, обсягом до 4 стор. машинописного тексту, надр, через півтора інтервала (до 7800 знаків), який не повинен містити неправдивих відомостей або комерц. реклами. ЦВК публікує тексти передвиб. плакатів у газетах «Голос України» та «Урядовий кур 'єр». Окружна виб. комісія виб. округу за рахунок коштів, що виділяються з Держ. бюджету України на проведення виб. кампанії в одномандат. виб. окрузі, не пізніше як за 30 днів до дня виборів забезпечує друкування передвиб. плакатів кандидатів у депутати, зареєстрованих у відповідному виб. окрузі, у кількості 2 тис. прим, на одного кандидата і передає кожному кандидатові в депутати не менше трьох четвертих зазначеної кількості плакатів. Порядок розміщення передвиб. плакатів погоджується з кандидатом у депутати або його довіреною особою чи з уповноваженою особою політ, партії, виб. блоку партій. Окружна виб. комісія забезпечує розміщення цих плакатів на виб. дільницях.

Для забезпечення виготовлення передвиб. плаката кандидат має подати до окружної виборчої комісії свою передвиб. програму обсягом до 2 сторінок машинописного тексту, надр, через півтора інтервала (до 3900 знаків), а також автобіографію такого ж обсягу з висвітленням найбільш істотних результатів труд, діяльності, що не містять таємниць, які охороняються законом, та свою фотокартку (розмір встановлюється комісією). Окружна виб. комісія погоджує з кандидатами у депутати тексти їх передвиб. плакатів, друкування яких вона забезпечує. Відповідно до Закону «Про вибори Президента України» виготовлення офіц. передвиб. плакатів кандидатів у Президенти України забезпечують Центральна та окружні виборчі комісії. Для забезпечення своєчасного виготовлення передвиб. плакатів у ЦВК одночасно з поданням документів для реєстрації кандидата, а в окружні виб. комісії - не пізніше як на другий день після дня реєстрації подаються фотокартка кандидата встановленого розміру, передвиб. програма (платформа) та автобіографія обсягом до 4 стор. машинописного тексту, надр, через два інтервали. Центральна та окружні виборчі комісії розглядають подані матеріали і в разі їх відповідності вимогам закону погоджують з кандидатом текст передвиб. плаката та забезпечують його виготовлення. Всі офіційні передвиб. плакати в ході кожного з видів виборів мають бути однаковими за формою, розміром, полігр. виконанням, не повинні містити неправдивих відомостей або комерц. реклами.

ПОСВІДЧЕННЯ — офіц. документ встановленого зразка, виданий відповідною виб. комісією (комітетом) для персонального засвідчення правового статусу учасника виб. процесу. Згідно з чинним виб. зак-вом України розрізняють: посвідчення кандидатів, посвідчення довірених осіб, посвідчення уповноважених осіб політ, партій, виб. блоків партій, тимчас. посвідчення нар. депутата України, посвідчення нар. депутата України, посвідчення Президента України. Всі зразки посвідчень затверджуються постановами тер. виб. комісій. Посвідчення кандидата у народні депутати України в одномандатних виб. округах видається окружною виб. комісією після реєстрації кандидата. Посвідчення кандидата в Президенти України видається Центр, виб. комісією після реєстрації кандидата. Посвідчення довірених осіб кандидата у нар. депутати України видаються окружними виб. комісіями після реєстрації їх за заявою кандидата. Посвідчення уповноважених осіб політ, партій, виб. блоків партій у багатомандатному загальнодерж. виб. окрузі видає ЦВК. Посвідчення довір, осіб кандидата у Президенти України видаються ЦВК після реєстрації цих осіб. Посвідчення народного депутата України видає ЦВК у тижневий строк після складення обраними депутатами України присяги. Посвідчення про обрання Президентом України відповідній особі видає ЦВК.

М. І Ставнійчук. 
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
  [ АННОТАЦІЯ]   [а-ад]   [аж-анар]   [анаф-аск]   [асо-ая]   [б-бен]   [бер-брак]   [брат-бюр]   [в-вер]   [вес-вис]   [вит-віз]   [вій-вод]   [воє-в'яз]   [г-герб]   [гере-гос]   [гот-гуц]   [д-демаг]   [демар-державна тер]   [державна цер-десп]   [десят-дій]   [діл-доз]   [док-дяк]   [е]   [є]   [ж]   [з-зам]   [зан-звід]   [звіл-зім]   [зіо-зяб]   [і-інов]   [іноз-іщ]   [й]   [к-карц]   [кас-київ]   [кий-колг]   [коле-ком]   [кон-конкуб]   [конкур-конто]   [контр-корс]   [кору-крип]   [крис-кюч]   [л-лісов]   [лісог-ляш]   [м-маса]   [масл-мих]   [миш-між]   [мік-мой]   [мол-м'ян]   [н-наук]   [наур-необ]   [неод-нюр]   [о-округ]   [окруж-оріх]   [орлан-ощ]   [п-пасп]   [п-пасп]   [паст-пер]   [пес-піс]   [піч-пози]   [позн-посаг]   [посад-правн]   [право-предм]   [предс-примір]   [примус-прон]   [проп-п'ят]   [р-регл]   [регрес-рибак]   [рибал-розум]   [розш-рят]   [с-сев]   [сег-сир]   [сис-сміт]   [смол-співдруж]   [співстрах-стіч]   [стог-суддя]   [судеб-сюр]   [т-тех]   [тим-тор]   [тот-тяж]   [у-уман]   [умис-уяв]   [ф-фой]   [фок-ф'юч]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]   [_А-В]   [_Г-З]   [_І-С]   [__Лат A-B]   [__Лат C]   [__Лат D]   [__Лат E-F]   [__Лат G-I]   [__Лат J]   [__Лат L-M]   [__Лат N-O]   [__Лат P]   [__Лат Q-R]   [__Лат S-T]   [__Лат U-V]